Idź do

„Jest tam w ziemi sochaczewskiej u Kapinossa puszcza wielka, aleśmy tam nie rewidowali, bo suma stara” – to pierwsza wzmianka o Puszczy Kampinoskiej, która została zanotowana w księgach z 1565 r. przez lustratorów królewskich. Ówczesna Puszcza Kampinoska była całkiem inna. Była wielkim obszarem leśnym, znacznie bardziej podmokłym. Bezludnym i trudnym do przebycia…

24 czerwca 2024r. po ośmiu latach modernizacji otwarte zostało Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy. Jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych na mapie Kampinoskiego Parku Narodowego.

W uroczystości udział wzięła Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig Kloska oraz Podsekretarz Stanu Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała wraz z przedstawicielami ministerstwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska. Uroczystość poprowadzili dyrektor KPN Mirosław Markowski oraz zastępca dyrektora Małgorzata Mickiewicz. Obecny był również Starosta Powiatu Warszawskiego Romuald Reszka, wójt gminy Kampinos Piotr Grzelak, członkowie Rady Naukowej KPN, Muzeum Pamięci Palmiry, przedstawiciele polskich parków narodowych, samorządów, placówek oświatowych, instytucji kultury, parafii, a także wielu organizacji i firm współpracujących z Parkiem. Spotkanie uświetnił koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.

Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy powstało w latach 60-tych XX w. w budynku dawnej kasjerówki. W roku 1964 r. na terenie skansenu w Granicy powstał Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi Romana Kobendzów w Granicy. Był to pierwszy ośrodek tego typu w polskim parku narodowym.

Przez kilkadziesiąt lat obiekty służyły turystom i pracownikom KPN. Znajdowały się tu kancelarie, biura, mieszkania. Ich unikalna uroda oraz położenie powodowało, że często były planem zdjęciowym produkcji filmowych. Powstał tu m.in. film fabularny pt.: „Struktura kryształu” z 1969 r. w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Niestety obiekty starzały się i wymagały remontów. Część z nich powoli popadała w ruinę.

Spektakularny remont prowadzony był w latach 2016-2024 pod okiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów (MWKZ) ponieważ teren ośrodka objęty jest ochroną konserwatorską.
Przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków pomocowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dotacji budżetowej, wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Funduszu Leśnego i środków własnych KPN. Łączny koszt modernizacji wyniósł ponad 7 mln zł. Zadanie objęło kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej, wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych woj. mazowieckiego jako układ ruralistyczny wsi Granica, rejestr A-1268, decyzja z dnia 24.07.1985r.


Przeprowadzono remonty w zakresie architektury (rozebrano budynki, zabezpieczono i wymieniono uszkodzone elementy, a następnie pieczołowicie je odtworzono przywracając dawne piękno). Czasochłonne okazały się prace wykończeniowe oraz montaż wszystkich niezbędnych nowoczesnych energooszczędnych instalacji. Zagospodarowano teren otaczający zabudowania. Układ przestrzenny osady leśnej nawiązuje do stanu pierwotnego i jest wyraźnie osadzony w krajobrazie. W budynku dawnego Nadleśnictwa Kampinos powstała ekspozycja podkreślająca charakter i wyjątkowość miejsca, natomiast w budynku dawnego muzeum urządzone zostały sale dydaktyczne – sala audiowizualna oraz pracownia z zapleczem technicznym. W otoczeniu zabytkowych obiektów pojawił się również nowy budynek z sanitariatami, wybudowany na podstawie historycznych wzorników. Ogół prac, na każdym etapie prowadzony był w konsultacji z MWKZ. Kompleks scalony został w jednolitą całość funkcjonalno-przestrzenną tworząc modelową strukturę zabudowań dawnego dozoru leśnego.

Głównym projektantem rewitalizacji jest dr. inż. arch. Piotr Turkiewicz, autorką scenariusza wystawy jest kierownik zespołu edukacji KPN Małgorzata Wawryszuk. Projekt koncepcji ekspozycji zespół projektowy w składzie: arch. Krajobrazu Kinga Fecko, arch. Olga Turkiewicz oraz dr inż. arch. Piotr Turkiewicz. Głównym wykonawcom prac budowlanych jest firma MODERN HOUSE pod kierownictwem Józefa Stasiaka. Koordynatorem merytorycznym projektu jest kierownik zespołu ds. udostępniania i współpracy międzynarodowej KPN Katarzyna Mikrut.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/KampinoskiPN