Idź do
SPECJALISTA ds. EDUKACJI w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy
Kampinoski Park Narodowy ogłasza ponowny nabór na stanowisko SPECJALISTY ds. EDUKACJI w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy – 1 etat

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Informacje podstawowe:

 • wymiar zatrudnienia: 1 etat; umowa o pracę na czas określony 1 rok - z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w Służbie Parku Narodowego

 • umowa o pracę na stanowisku: specjalista ds. edukacji – w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy k. Kampinosu

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 • oprowadzanie wycieczek

 • przygotowanie i prowadzenie wykładów i prelekcji

 • udział w tworzeniu programów edukacyjnych

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących KPN

 • sporządzanie ewidencji i sprawdzań

 • udział w organizacji i obsługa szkoleń, warsztatów, konferencji, wydarzeń muzealnych

 • udział w sporządzaniu wniosków o dotacji finansowe, ich realizacji i rozliczaniu

 • pełnienie weekendowych dyżurów edukacyjnych wg. grafiku i obsługa zwiedzających

 • obsługa grup obcojęzycznych

 1. Wymagania kwalifikacyjne – niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe II stopnia :zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu

i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 roku ( preferowane ochrona środowiska, biologia, geografia,

leśnictwo, architektura krajobrazu, pedagogika lub dziennikarstwo).

- min. 1 rok praktyki w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej

 • znajomość programów z pakietu MS Office, Excel i programów graficznych (np. Corel) oraz obsługi urządzeń biurowych

 • umiejętność redagowania tekstów, pism, dokumentów, informacji

 • komunikatywność, umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych skierowanych do różnych grup odbiorców

 • rzetelność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, wysoka kultura osobista, dokładność, dyspozycyjność

 • dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem pracy, samodzielność

 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach

 • prawo jazdy kat. B

 • znajomość języków obcych, preferowany angielski na poziomie B2

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 1. Wymagania kwalifikacyjne - pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych stacjonarnych i terenowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

 • znajomość przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego KPN

 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych w tym projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej i krajowych funduszy ochrony środowiska 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • życiorys zawodowy (CV)

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i znajomość języka

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych, oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 • zaświadczenie o niekaralności zgodne zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze)

 

 1. Miejsce składania dokumentów i informacje dodatkowe:

 • wymagane dokumenty proszę składać osobiście w zaklejonej kopercie do siedziby Parku lub przesyłać pocztą na adres: Kampinoskiego Parku Narodowego, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. edukacji w ODM”

 • termin składania dokumentów: do 31.07..2024 r. (decyduje data wpływu do KPN)

 • postępowanie konkursowe w formie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Parku,

 • Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczni lub mailowo

 • postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone w każdej chwili bez rozstrzygnięcia.

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 722 60 01 wew. 313

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowo – terenowa, wykonywana na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego

 • wynagrodzenie wg zasad obowiązujących w Kampinoskim Parku Narodowym.

Liczba odwiedzin:
68
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
Urszula Zadura
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
02.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
02.07.2024 11:16:16
Data ostatniej modyfikacji:
02.07.2024 11:17:27
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
02.07.2024 11:17:27
Piotr Fidler - Edycja artykułu
02.07.2024 11:16:16
Piotr Fidler - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020