Idź do
Rada Naukowa Parku
Rada Naukowa Kampinoskiego Parku Narodowego
Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378), jednym z organów opiniodawczo-doradczych w zakresie ochrony przyrody jest rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego. Członków rady naukowej parku narodowego powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska. Członkowie rady wybierani są spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada liczy od 10 do 20 członków. Kadencja trwa 5 lat.

Do zadań rady naukowej parku narodowego, zgodnie z art. 98 w/w ustawy należą w szczególności:
 •     ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
 •     opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
 •     ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
 •     opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
 •     przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku
 •     narodowego.
Skład Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego
 1. dr Szymon Bijak – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 2. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
 3. prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 4. dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska - emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 5. Lechosław Herz – krajoznawca;
 6. dr Piotr Kosiak – Collegium Civitas w Warszawie;
 7. dr Dorota Michalska-Hejduk – Uniwersytet Łódzki;
 8. dr inż. arch. Małgorzata Mirecka – Politechnika Warszawska;
 9. dr hab. Paweł Nasiadka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 10. prof. dr hab. Maciej Nowicki – ekspert w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska;
 11. prof. dr hab. Tomasz Okruszko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 12. Damian Olszewski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
 13. mgr inż. Marek Jan Roman – dyrektor Regionalnaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie;
 14. dr hab. Jerzy Romanowski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 15. Arkadiusz Siembida – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;
 16. prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk;
 17. Paweł Szabłowski – radny dzielnicy m. st. Warszawy Praga-Południe;
 18. dr hab. Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie;
 19. dr hab. Roman Wójcik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
 20. mgr inż. Jan Żychliński – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Liczba odwiedzin:
84
Podmiot udostępniający informację:
Kampinoski Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Piotr Fidler
Data publikacji:
11.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:10:16
Data ostatniej modyfikacji:
11.12.2023 12:33:39
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
11.12.2023 12:33:39
Piotr Fidler - Edycja artykułu
22.11.2023 23:10:16
System - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020