Idź do
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tj. DZ.U. 2023 poz. 1336, z późn. zm.) w parkach narodowych zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, (…) oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852).
Kampinoski Park Narodowy nie posiada uchwalonego planu ochrony i działa w oparciu o zarządzenie w sprawie zadań ochronnych zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe, oznacza to, że po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego nie można poruszać się z psem z wyjątkiem:

  • obszaru ochrony krajobrazowej po szlaku niebieskim na odcinku od Brochowa do Famułek Brochowskich (do miejsca, w którym szlak skręca w prawo do lasu)
  • parkingów
  • wybranych polan wypoczynkowych (Granica, Lipków, Jakubów, Roztoka, Zaborów Leśny, Dąbrowa Leśna)
  • oraz dróg publicznych, które dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i stanowią własność skarbu państwa (d. krajowe), właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Aby uzyskać informację o kategorii i dostępności dróg należy zwrócić się do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.