Idź do

Zajęcia w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie

Na terenie Ośrodka znajdują się:
- ekspozycja stała „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” wraz z mapą plastyczną – NIECZYNNA do czasu zakończenia remontu budynku dyrekcji KPN
- punkt informacji turystycznej – NIECZYNNY do czasu zakończenia remontu budynku dyrekcji KPN,
- punkt sprzedaży wydawnictw,
- biblioteka z czytelnią – NIECZYNNA do czasu zakończenia remontu budynku dyrekcji KPN,
- ścieżka dydaktyczna „Puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”,
- trasa questu „Wydmowym szlakiem po Kampinoskim Parku Narodowym”,
- polana wypoczynkowa Jakubów (fot. 360°), 
- parking.

Organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy, wernisaże, koncerty, festiwale itp. 
Dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych (licea, technika) skierowana jest specjalna oferta edukacyjna obejmująca kameralno-terenowe zajęcia tematyczne oraz warsztaty terenowe. 
Zajęcia wspierają i uzupełniają program nauczania takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia i historia. Całość działań edukacyjnych realizowana jest w ramach programu Akademia Kampinoska.

Centrum Edukacji nie prowadzi zajęć edukacyjnych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III ze szkół podstawowych.
Grupom tym proponujemy spacer ścieżkami dydaktycznymi w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna.

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez KPN należy rezerwować telefonicznie pod numerem (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 301, 324 lub 508 188 353 w dni powszednie, w godz. 8:00 - 15:00.

Terenowe zajęcia tematyczne
Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Są to zajęcia terenowe, prowadzone w lesie, w sąsiedztwie CE, podczas których wykonywane są proste obserwacje. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.
„Kampinoski Park Narodowy” - Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

„Grzyby Puszczy Kampinoskiej" - Zajęcia prowadzone w okresie jesiennym. Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- bogactwo świata grzybów,
- życie grzybów,
- rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

"Płazy - spróbuj polubić" - Zajęcia prowadzone w okresie wiosennym. Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas VI -VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- rola płazów w przyrodzie,
- biologia płazów,
- rozpoznawanie płazów,
- sposoby ochrony płazów.

 „Las - ekosystem doskonały" - Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- mieszkańcy lasu, ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

„Korytarze ekologiczne - co to takiego” - Wyjście w teren, czas: ok. 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- problem fragmentacji siedlisk przyrodniczych,
- czym są korytarze ekologiczne,
- typy korytarzy ekologicznych,
- rola korytarzy ekologicznych w utrzymaniu różnorodności ekologicznej.

"Krajobraz - wartość niedoceniona" - Prelekcja z pokazem przeźroczy, ok 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- czym jest krajobraz?
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- kondycja krajobrazu a jakość życia człowieka.
Terenowe warsztaty dla uczniów z klas V-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i dorosłych 
prowadzone w formie wycieczek umożliwiających bezpośredni kontakt z naturą. Stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń zmysłowych. Mają na celu rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.
Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież przeciwdeszczową, czapkę, rękawiczki, prowiant i napoje, środki odstraszające owady. Wymagania kondycyjne średnie.
Temat „Kampinoskie krajobrazy” 
 Trasa: Sieraków - Stary Dąb - Na Miny - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga - Sieraków
 9 km, czas: do 4 godzin, liczba uczestników do 30 osób.
 Część trasy wycieczki prowadzi skrajem jednego z najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej - Sieraków, ukazując obszary leśne wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

 Omawiane zagadnienia:
 - znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
 - rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
 - typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
 - łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
 - przyroda w obliczu antropopresji,
 - pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
 - elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
 - typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
 - estetyka i piękno krajobrazu,
 - korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
 - znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

 Temat „O kampinoskich lasach” 
 Trasa: Truskaw - Paśniki - Karczmisko - Ćwikowa Góra - Pociecha - Truskaw 
 lub: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Cyganka - Paśniki - Truskaw.
 7 lub 9 km, czas: do 4 godzin, liczba uczestników do 30 osób.
 Trasa wiedzie przez obszary ochrony ścisłej Zaborów Leśny, Cyganka, Sieraków, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

 Omawiane zagadnienia:
 - czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
 - rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów rodzimych i obcych,
 - typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
 - działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
 - znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
 - zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
 - łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
 - piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
 - rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
 - pozaprodukcyjne funkcje lasu.
Wycieczka edukacyjna / dla grup od 30 do 50 osób

Szczegółowość i zakres tematyczny omawianych zagadnień, dostosowywany jest do wieku i poziomu uczestników.

9 lub 7 km, czas: do 4 godzin. Trasa wiedzie przez obszary ochrony ścisłej Zaborów Leśny, Cyganka, Sieraków, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.

Trasy:
1. Sieraków - Stary Dąb - Na Miny - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga – Sieraków
2. Truskaw - Paśniki - Karczmisko - Ćwikowa Góra - Pociecha - Truskaw 
3. Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Cyganka - Paśniki - Truskaw.

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów terenowych Centrum Edukacji nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.

W czasie pobytu w CE istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu.

Cennik zajęć w Centrum Edukacji

Dla grup powyżej wskazanej ilości osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej.

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy wymienione w zarządzeniu. > Zarządzenie dyrektora KPN nr 4/2023 z 31.03.2023 r.

Maksymalny czas bezpłatnych zajęć 4 godziny.

Odpłatność za zajęcia może być dokonana na miejscu gotówką, bądź przelewem na nr konta: 77 1130 1017 0020 1381 5620 0004
Rodzaj zajęć
Cena
Zajęcia tematyczne 2 godzinne dla grupy do 30 osób
300 zł
(z VAT)
Zajęcia warsztatowe do 4 godzin dla grupy do 30 osób
450
(z VAT)
Wycieczka edukacyjna do 4 godzin dla grupy od 31 do 50 osób
725
(z VAT)

Inne zajęcia

Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych realizowane są przez Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody, e-mail: aolszewski@kampinoski-pn.gov.pl


Terenowe warsztaty dla nauczycieli 
Prowadzone w formie wykładów oraz wycieczek. Mają na celu zaprezentowanie sposobów prowadzenia edukacji przyrodniczej w Kampinoskim PN i przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia lekcji przyrody w terenie.

Turystom indywidualnym i grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- cykliczne, weekendowe wycieczki i warsztaty prowadzone przez pracowników parku.
Informacje o wydarzeniach weekendowych ukazują się na bieżąco na stronie internetowej parku.

Godziny pracy i kontakt z Centrum Edukacji

Ośrodek czynny w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godz. od 7:30 do 15:30

Ośrodek jest nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy.
Kierownik Ośrodka – Małgorzata Wawryszuk, e-mail: wawryszuk@kampinoski-pn.gov.pl

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
tel: (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 301, 322, 347
fax: (22) 722 65 60
e-mail: edukacja@kampinoski-pn.gov.pl