Idź do

Umowa z Funduszem Leśnym – 2024

W dniu 12 czerwca 2024 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2024 pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Witolda Kossa – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 36 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków Funduszu Leśnego.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 411 246,85 zł. 

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

Lp.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Pielęgnowanie upraw leśnych

43 621,20 zł

2

Czyszczenia wczesne

2 268,00 zł

3

Czyszczenia późne

28 161,00 zł

4

Zwalczanie gradacji owadzich w szczególności kornika ostrozębnego

63 504,00 zł

5

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

80 744,00 zł

6

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

595 350,00 zł

7

Zwalczanie obcych gatunków roślin

1 040 840,55 zł

8

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

82 157,00 zł

9

Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej

9 298,80 zł

10

Cięcia odsłaniające

50 000,00 zł

11

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

70 287,00 zł

12

Oczyszczanie punktów czerpania wody

2 896,00 zł

13

Zakup tuneli cieniujących na potrzeby produkcji szkółkarskiej KPN

28 413,00 zł

14

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

31 525,20 zł

15

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

169 924,00 zł

16

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

17 174,00 zł

17

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

20 942,00 zł

18

Wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych ppoż.

18 750,00 zł

19

Dolesienia luk

19 569,60 zł

20

Zalesienia

691,20 zł

21

Poprawki i uzupełnienia

523,80 zł

22

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

450 000,00 zł

23

Zakup usług z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespół Ochrony Lasu

8 253,30 zł

24

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

73 961,00 zł

25

Przygotowanie powierzchni pod dolesienia luk oraz odnowienie naturalne

108 378,00 zł

26

Zakup i montaż deszczowni półstałej

80 503,50 zł

27

Monitoring odporności środowiska na owady szkodliwe w borach sosnowych za pomocą wskaźnika SBO

36 000,00 zł

28

Zakup 2 modułów gaśniczych do gaszenia pożarów lasu z przyczepkami

162 360,00 zł

29

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, w tym sprzątanie i wywóz odpadów

287 796,30 zł

30

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN

104 550,00 zł

31

Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach

130 101,00 zł

32

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Lipków

84 000,00 zł

33

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica

84 000,00 zł

34

Ochrona obszarów parku przed nadmiernym przebywaniem osób w miejscach nieudostępnionych poprzez wymianę węzłów turystycznych, uzupełnienie i wymianę drogowskazów na szlakach turystycznych, ścieżkach dydaktycznych i spacerowych

280 440,00 zł

35

Ochrona obszarów parku przed nielegalną penetracją miejsc nieudostępnianych turystycznie, w tym niszczeniem i zanieczyszczaniem lasu, poprzez budowę toalet leśnych oraz zabezpieczenie istniejących toalet przenośnych

105 263,40 zł

36

Chrząszcze epigeiczne jako wskaźniki naturalności borów sosnowych Puszczy Kampinoskiej

39 000,00 zł

Umowa z Funduszem Leśnym – 2024

W dniu 20 maja 2024 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.29.2024 pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrekcja Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Witolda Kossa – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 7 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków Funduszu Leśnego.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 285 165,90 zł. 

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:
Lp.Nazwa działaniaKoszt działania
1Trzebieże II klasa wieku130 000,00 zł
2Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej47 232,00 zł
3Stabilizacja dojazdów pożarowych przez zasypywanie dołów kruszywem naturalnym14 877,00 zł
4Utwardzanie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach1 977 360,00 zł
5Trzebieże III i starsze klasy wieku2 050 000,00 zł
6Zakup agregatu uprawowego na potrzeby uprawy gleby na szkółce KPN39 003,30 zł
7Budowa nowych ogrodzeń, i likwidacja zbędnego ogrodzenia26 693,60 zł

Umowa z Funduszem Leśnym - 2023

W dniu 26 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.7.2023 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 28 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 847 270,78 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

Lp.Nazwa działaniaKoszt działania
1Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)70 419,00 zł
2Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach396 900,00 zł
3Pielęgnowanie upraw leśnych21 643,20 zł
4Czyszczenia wczesne11 599,20 zł
5Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary14 645,00 zł
6Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny27 021,60 zł
7Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych110 331,00 zł
8Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych14 258,00 zł
9Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych50 722,00 zł
10Czyszczenia późne85 957,20 zł
11Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej9 396,00 zł
12Zakup podłoża do jednego tunelu (1,5 ar) na szkółkę36 608,00 zł
13Oczyszczanie punktów czerpania wody2 540,00 zł
14Cięcia odsłaniające35 000,00 zł
15Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku700 000,00 zł
16Dolesienia luk432,00 zł
17Podsadzenia hodowlane8 251,20 zł
18Poprawki i uzupełnienia1 112,40 zł
19Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników69 185,00 zł
20Trzebieże II klasa wieku146 648,73 zł
21Trzebieże III i starsze klasy wieku1 950 000,00 zł
22Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci201 749,10 zł
23Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN157 590,00 zł
24Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica120 000,00 zł
25Ochrona obszarów parku przed nadmiernym przebywaniem osób w miejscach nieudostępnionych poprzez uzupełnianie i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych135 177,00 zł
26Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach330 000,00 zł
27Ochrona obszarów parku poprzez naprawę nawierzchni miejsc przeznaczonych do parkowania129 525,15 zł
28Efekty aktywnej ochrony nietoperzy w okresie pozahibernacyjnym w Kampinoskim Parku Narodowym10 560,00 zł

Umowa z Funduszem Leśnym - 2022

W dniu 22 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2022 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 30 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 855 142,00 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.

Nazwa działania

Koszt działania

1

Trzebieże III i starszych klas wieku

1 581 000,00

2

Cięcia odsłaniające

55 250,00

3

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

426 000,00

4

Dolesienia luk

2 727,00

5

Pielęgnowanie upraw leśnych

26 487,00

6

Czyszczenia wczesne

15 893,00

7

Czyszczenia późne

64 881,00

8

Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej na szkółce

13 230,00

9

Zwalczanie obcych gatunków roślin

220 000,00

10

Zakup usług z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespół Ochrony Lasu

5 354,00

11

Budowa nowych i likwidacja zbędnego ogrodzenia

40 581,00

12

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

22 518,00

13

Monitoring odporności środowiska na owady szkodliwe w borach sosnowych za pomocą wskaźnika SBO

21 600,00

14

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

47 062,00

15

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

63 650,00

16

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

383 670,00

17

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

95 047,00

18

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

34 284,00

19

Oczyszczanie punktów czerpania wody

1 881,00

20

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

56 567,00

21

Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych

11 398,00

22

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

11 634,00

23

Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej

46 642,00

24

Wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych ppoż.

12 780,00

25

Ochrona dąbrowy świetlistej, w tym siedlisk przyrodniczych, przez usuwanie podrostu drzew, krzewów i ekspansywnych gatunków roślin zielnych (w tym gatunków obcych) na powierzchniach restytucji dzwonecznika wonnego (Adenophora liliifolia)

4 995,00

26

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci

155 561,00

27

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Lipków

50 025,00

28

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polany wypoczynkowej Granica

55 200,00

29

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN

140 000,00

30

Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego

189 225,00

Umowa z Funduszem Leśnym - 2021

W dniu 19 lipca 2021 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.8.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków z Funduszu Leśnego.
Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 129 096,32 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.Nazwa działania Koszt działania
1Zwalczanie gradacji owadzich w szczególności kornika ostrozębnego54 000,00
2Zwalczanie obcych gatunków roślin277 713,00
3Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku528 000,00
4Zalesienia na gruntach porolnych1 291,00
5Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych33 693,00
6Oczyszczanie punktów czerpania wody1 821,00
7Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej44 034,00
8Podsadzenia hodowlane1 800,00
9Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci140 220,00
10Dolesienia luk3 138,00
11Czyszczenia wczesna15 401,00
12Czyszczenia późne62 349,00
13Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników52 547,00
14Budowa nowego, odbudowa starego i likwidacja zbędnego ogrodzenia23 157,32
15Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności40 658,00
16Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach351 540,00
17Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych111 254,00
18Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny21 462,00
19Zakup usług z zakresu ochrony lasu świadczone przez Zespół Ochrony Lasu5 944,00
20Pielęgnowanie upraw leśnych21 375,00
21Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)61 914,00
22Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod naziemnych10 098,00
23Trzebieże III i starszych klas wieku1 400 000,00
24Poprawki i uzupełnienia1 970,00
25Trzebieże II klasa wieku240 000,00
26Prowadzenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej na szkółce9 606,00
27Zakup podłoża19 200,00
28Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary10 717,00
29Wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych ppoż.111 363,00
30Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis i dezynfekcja toalet przenośnych na terenie KPN212 791,00
31Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica108 400,00
32Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap IV151 640,00

Umowa z Funduszem Leśnym - 2021

W dniu 26 kwietnia 2021 roku została podpisana umowy nr EZ.0290.1.1.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, uzyskano dofinansowanie na działanie „Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV, kontynuacja w 2021 r.”

 W ramach umowy realizowane są działania:

 • przeprowadzenie reakcji PCR,
 • wizualizacja wyniku PCR w procesie elektroforezy,
 • genotypowanie sekwencji mikrosatelitarnego DNA,
 • określenie parametrów zmienności genetycznej populacji,
 • analiza i opracowanie danych.

Wartość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 76 888 zł.    

Umowa z Funduszem Leśnym - 2020

W dniu 12 maja 2020 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2020 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 32 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 3 921 677,00 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.Nazwa działaniaKoszt działania
1Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności41 543,00
2Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)60 299,00
3Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach340 200,00
4Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych31 365,00
5Zwalczanie gradacji owadzich w szczególności kornika ostrozębnego39 960,00
6Założenie zachowawczej plantacji nasiennej sosny zwyczajnej36 142,00
7Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych62 692,00
8Oczyszczanie punktów czerpania wody2 084,00
9Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników45 942,00
10Ochrona przeciwpożarowa, poprzez gaszenie z zastosowaniem metod naziemnych11 539,00
11Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary13 565,00
12Zwalczanie obcych gatunków roślin222 113,00
13Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz śmieci143 715,00
14Budowa dwóch nowych ogrodzeń21 307,00
15Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (Pinus sylvestris) na stałych partiach kontrolnych24 192,00
16Cięcia odsłaniające57 400,00
17Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej40 221,00
18Czyszczenia wczesne31 455,00
19Czyszczenia późne55 242,00
20Dolesienia luk8 662,00
21Podsadzenia hodowlane22 248,00
22Pielęgnowanie upraw leśnych30 591,00
23Wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych ppoż.19 951,00
24Zakup torfu9 000,00
25Trzebieże II klas wieku250 100,00
26Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku468 900,00
27Trzebieże III i starszych klas wieku,1 416 000,00
28Zakup kosiarki bijakowej (dołączanej do ciągnika) na potrzeby utrzymania dojazdów przeciwpożarowych i dróg gospodarczych w lesie33 210,00
29Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis toalet przenośnych na terenie KPN20 131,00
30Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica62 000,00
31Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap III151 940,00
32Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV147 968,00

Umowa z Funduszem Leśnym - 2019

W dniu 24 lipca 2019 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2019 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 38 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 660 833,00 zł.

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.Nazwa działaniaKoszt działania

1

Trzebieże II klas wieku

380 000,00

2

Trzebieże III i starszych klas wieku

781 100,00

3

Cięcia odsłaniające

60 800,00

4

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

299 300,00

5

Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny

3 597,00

6

Dolesienia luk po opiętku dwuplamkowym i przypłaszczku granatku

3 778,00

7

Podsadzenia hodowlane

11 206,00

8

Poprawki i uzupełnienia

2 305,00

9

Pielęgnowanie upraw leśnych

21 600,00

10

Czyszczenia wczesne

34 650,00

11

Czyszczenia późne

33 912,00

12

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

20 276,00

13

Budowa nowego ogrodzenia i generalny remont zniszczonego ogrodzenia z wykorzystaniem starej siatki

12 347,00

14

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz odpadów

113 078,00

15

Zwalczanie obcych gatunków roślin

421 990,00

16

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

41 917,00

17

Oczyszczanie punktów czerpania wody

1 808,00

18

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

26 485,00

19

Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej

32 841,00

20

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

55 332,00

21

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

330 730,00

22

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

42 210,00

23

Wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych ppoż.

16 971,00

24

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

29 889,00

25

 Gaszenie pożarów z zastosowaniem metod naziemnych

10 119,00

26

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

7 971,00

27

Dezynfekcja OHŻ Smardzewice

221 400,00

28

Zabezpieczenie ogrodzenia zewnętrznego w OHŻ

129 519,00

29

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica

66 204,00

30

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis toalet przenośnych na terenie KPN

21 136,00

31

Zagospodarowanie turystyczne lasu – wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym

154 687,00

32

Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego

778 618,00

33

Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap II

135 460,00

34

Długoterminowe badania ekosystemów leśnych na 52 stałych powierzchniach - analiza wyników

20 800,00

35

Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap III

161 660,00

36

Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap IV

56 500,00

37

Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap IV

49 380,00

38

Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków drapieżnych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap IV

36 750,00

Umowa z Funduszem Leśnym - 2018

W dniu 7 sierpnia 2018 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.
 • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2018 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 8 tematów badawczych na kwotę 970 443,60 złotych.
 • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2018 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 40 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 11 501 636,38 złotych.

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.12.2018 z dnia 07 sierpnia 2018 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2018 r. następujące działania:

 1. Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku, za kwotę 187 098,72 zł,
 2. Utrzymywanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania turystycznego lasu – konserwacja i ulepszanie pozainwestycyjne szlaków turystycznych, za kwotę 82 373,10 zł,
 3. Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica, za kwotę 63 724,95 zł,
W dniu 06 grudnia 2018 roku został podpisany Aneks do umowy EZ.0290.1.12.2018. W ramach działania nr 31 pod nazwą "Nabycie nieruchomości prywatnych, położonych w granicach KPN" Kampinoski Park Narodowy nabył następujące niezabudowane nieruchomości leśne o ogólnej powierzchni 20,2172 ha, za łączną kwotę 2.949.083,43 zł (wraz z kosztami rzeczoznawcy majątkowego i notariusza):
 1. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,9631 ha we wsi Zaborówek, gmina Leszno,
 2. niezabudowana nieruchomość o pow. 4,52 ha we wsi Grabina, gmina Leszno,
 3. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,98 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
 4. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,4534 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
 5. niezabudowana nieruchomość  o pow. 1,62 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
 6. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,95 ha we wsi Truskawka, gmina Czosnów,
 7. niezabudowana nieruchomość  o pow. 0,90 ha we wsi Ławy, gmina Leszno,
 8. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,2759 ha we wsi Sadowa, gmina Łomianki,
 9. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,20 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
 10. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,98 ha we wsi Kępiaste, gmina Leszno,
 11. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,0509 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
 12. niezabudowana nieruchomość o pow. 1,98 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
 13. niezabudowana nieruchomość o pow. 4,18 ha we wsi Sieraków, gmina Izabelin,
 14. niezabudowana nieruchomość o pow. 0,1639 ha we wsi Laski, gmina Izabelin.

Umowa z Funduszem Leśnym - 2017

W dniu 22 sierpnia 2017 roku zostały podpisane umowy pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.
 • Umowa nr. EZ.0290.1.11.2017 dotycząca prowadzenia badań naukowych, obejmująca 6 tematów badawczych na kwotę 769 713,00 złotych.
 • Umowa nr. EZ.0290.1.12.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 25 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych na kwotę 5 425 387,79 złotych.
 • Umowa nr. EZ.0290.1.13.2017 dotycząca zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obejmująca 14 działań na kwotę 9 412 440,62 złotych.

W dniu 01 grudnia 2017 roku zostały podpisany Aneks do umowy nr EZ.0290.1.12.2017 z dnia 22.08.2017 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

  Aneks do umowy nr  EZ.0290.1.12.2017 dotyczącej zadań z zakresu ochrony przyrody prowadzonej metodami gospodarki leśnej i innych działań, obejmująca 25 działań z zakresu ochrony gleb, ochrony lasu, ochrony fauny, hodowli lasu, cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach, udostępniania parku dla turystyki i wykupu nieruchomości leśnych  wprowadza zmianę w wysokości dofinansowania na kwotę 5 001 621,01 złotych.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z kosztami pośrednimi z godnie z Umową nr. EZ.0290.1.13.2017
z dnia 22.08.2017 r. wynosiła 9 412 440,62 złotych.
Koszty bezpośrednie działań wyniosły 5 411 519,89 zł
W ramach Umowy zrealizowano działania z zakresu:

 1. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez: utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych - konserwacja o długości 43 700 mb, za kwotę 23 914,44 zł.
 2. Naprawa i wymiana słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu - wymieniono i ustawiono 92 szt. słupów tablic, za kwotę 4 532,26 zł.
 3. Dozorowanie pożarzysk przez pracowników Zakładu Usług Leśnych - przepracowano 24 rbh, za kwotę 406,08 zł.
 4. Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w 7 wieżach obserwacyjnych - czas trwania dyżuru wyniósł 12 016,69 rbh, za kwotę 250 290,48 zł.
 5. Dyżury przeciwpożarowe Służby Ochrony Przeciwpożarowej KPN - czas trwania dyżuru kierowców samochodu gaśniczego wyniósł 701,88 rbh, pomocników kierowcy 1343,25 rbh, kierowców ciągników 1401,25 rbh, za kwotę 71 820,60 zł.
 6. Ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów oraz dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym - czas trwania dyżuru dyspozytorów wyniósł 2 156,96 rbh, za kwotę 48 848,27 zł.
 7. Konserwacja sieci łączności radiotelefonicznej - czas trwania konserwacji - 7 miesięcy, za kwotę 8 291,01 zł.
 8. Zakup instalacji antenowych samochodowych i bazowych, zakup zasilaczy i podzespołów do radiotelefonów - zakupiono i naprawiono 45 szt., za kwotę 5 046,70 zł.
 9. Zakup akumulatorów bazowych - 5 szt. i akumulatorów do radiotelefonów noszonych - 60 szt., za kwotę 8 771,13 zł.
 10. Wykonanie pasów przeciwpożarowych typu A - porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych na powierzchni 51,65 ha, za kwotę 30 900,90 zł.
 11. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez utwardzenie płytami Yomb dróg na długości 7 030,00 mb, za kwotę 2 549 421,00 zł.
 12. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez zakup pilarek spalinowych - 4 szt., za kwotę 7 195,99 zł.
 13. Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności poprzez wyrównanie pospółką nawierzchni dróg leśnych na długości 24 920 mb, za kwotę 2 400 939,83 zł.
 14. Przegląd techniczny hydrantów zewnętrznych - 16 szt., za kwotę 590,40 zł.
 15. Oczyszczanie punktu czerpania wody poprzez koszenie wokół zbiornika, oczyszczanie - 1 szt., za kwotę 550,80 zł.

W dniu 01 grudnia 2017 roku został podpisany Aneks do umowy nr EZ.0290.1.12.2017 z dnia 22.08.2017 r. pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego - Dyrektora KPN, na finansowanie niektórych działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.
W ramach działania nr 25 pod nazwą "Nabycie nieruchomości prywatnych, położonych w granicach KPN" Kampinoski Park Narodowy nabył następujące niezabudowane nieruchomości leśne o ogólnej powierzchni 7,7052 ha, za łączną kwotę 1.163.558,49 zł (wraz z kosztami rzeczoznawcy majątkowego i notariusza):

 1. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,38 ha we wsi Wiersze, gmina Czosnów,
 2. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,1834 ha we wsi Laski, gmina Izabelin,
 3. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 2,2761 ha we wsi Szymanówek, gmina Leszno,
 4. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,60 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin,
 5. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,34 ha we wsi Wojcieszyn, gmina Stare Babice,
 6. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 0,3157 ha we wsi Laski, gmina Izabelin,
 7. niezabudowana nieruchomość leśna o pow. 1,61 ha we wsi Truskaw, gmina Izabelin.

Umowa z Funduszem Leśnym - 2016

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.1.2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Annę Wilińską – Zastępcę Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2016 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego następujące zadanie:  
„Realizacja prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa, obręb Aleksandrów, na cele ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej”.
Zakres rzeczowy działania obejmuje nabycie nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku o łącznej powierzchni 20,7711 ha (Gmina Czosnów, wieś Aleksandrów, działki nr ew. 56/2, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/16, 60/19, 60/24, 60/30, 64/1, 64/3, Obręb Ochronny Kromnów, Obwód Ochronny Dąbrówka, Oddział 420 PN-17-17-2-22).

Wysokość dofinansowania na wykonanie działania wynosi łącznie 1 007 400 zł.

Dnia 31 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.28.2016 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona i badania naukowe ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2016 roku.”
Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 12 520 964,05 zł. 

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

 Lp.Nazwa działaniaKoszt działania
1Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)5 000,00
2Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)5 000,00
3Gaszenie pożarów14 000,00
4Gaszenie pożarów5 900,00
5Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na stałych partiach kontrolnych w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne15 000,00
6Likwidacja dzikich wysypisk odpadów60 000,00
7Modernizacja systemu łączności21 500,00
8Naprawa i konserwacja 13 masztów łączności radiowej i 7 wież obserwacyjnych328 700,00
9Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów1 800,00
10Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)3 700,00
11Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację punktów czerpania wody3 000,00
12Ochrona przeciwpożarowa poprzez naprawę i wymianę słupów, tablic informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, oznakowanie dojazdów pożarowych, ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu12 200,00
13Ochrona przeciwpożarowa poprzez porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,26 100,00
14Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach190 600,00
15Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku25 100,00
16Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku97 200,00
17Ochrona przeciwpożarowa poprzez stabilizację dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym394 000,00
18Ochrona przeciwpożarowa poprzez utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja26 800,00
19Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego38 000,00
20Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)68 000,00
21-22Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży) w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne1 070 000,00
23Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń późnych)43 000,00
24Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych)32 000,00
25Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez konserwację szlaków pieszych i szlaków rowerowych - wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego292 500,00
26Usuwanie drzew opanowanych przez owady lub grzyby, wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, zabudowaniach, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia142 000,00
27Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin : czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, itp.383 000,00
28Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych ( pielęgnowanie upraw leśnych)13 000,00
29Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie6 000,00
30Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych4 000,00
31Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego – etap II35 530,00
32Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych - etap III - Olsy124 561,00
33Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap I42 600,00
34Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap I47 690,00
35Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I110 514,00
36Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap I30 000,00
37Budowa schodów i platform przy wczesnośredniowiecznym grodzisku w Zamczysku407 700,00
38-44Nabywanie leśnych nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku6 026 353,00
45Rewitalizacja Muzeum Puszczy Kampinoskiej i adaptacja obiektów na cele edukacyjne. Etap I - sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i projektowej318 616,00
46Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez zaprojektowanie i budowę infrastruktury turystycznej - wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym - etap I dokumentacja projektowa7 500,00

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.28.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku pomiędzy  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Konrada Tomaszewskiego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2016 r. zadanie pt.: „Ochrona i badania naukowe ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2016 roku.” Całkowity koszt zadania wyniósł 4 083 149,37 zł.

W ramach zadania realizowane będą następujące działania:

Lp.Nazwa działaniaKoszt działania
1Dosadzanie pożądanych gatunków drzew w uprawach i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)4 591,89
2Dosadzanie pożądanych dla danego siedliska gatunków drzew (dolesienia luk)4 861,24
3Gaszenie pożarów1 580,88
4Gaszenie pożarów  712,80
5Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny na stałych partiach kontrolnych w celu oceny zagrożenia spowodowanego przez szkodniki liściożerne14 739,84
6Likwidacja dzikich wysypisk odpadów33 800,62
7Modernizacja systemu łączności13 232,66
8Naprawa i konserwacja 13 masztów łączności radiowej i 7 wież obserwacyjnych273 908,70
9Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację  baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów1 562,90
10Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)3 628,80
11Ochrona przeciwpożarowa poprzez konserwację punktów czerpania wody1 125,00
13Ochrona przeciwpożarowa poprzez porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych,25 005,22
14Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach140 032,86
15Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku20 205,70
16Ochrona przeciwpożarowa poprzez prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku79 537,47
17Ochrona przeciwpożarowa poprzez stabilizację dojazdów pożarowych – zasypywanie dołów kruszywem naturalnym356 700,00
18Ochrona przeciwpożarowa poprzez utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja23 139,00
19Podsadzenia hodowlane luk w drzewostanach po usunięciu czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego35 996,46
20Poprawa warunków wzrostu młodego pokolenia (cięcia odsłaniające)61 281,69
21-22Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia o charakterze trzebieży) w celu zwiększenia odporności drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne1 002 645,15
23Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabiegi o charakterze czyszczeń późnych)40 366,85
24Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych)31 917,92
25Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez konserwację szlaków pieszych i szlaków rowerowych - wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego270 600,00
26Usuwanie drzew opanowanych przez owady lub grzyby, wywróconych i złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, zabudowaniach, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia117 440,94
27Wycinanie, wyrywanie, a w wyjątkowych przypadkach zwalczanie chemiczne obcych gatunków roślin : czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego, klonu jesionolistnego, itp.369 235,56
28Wykaszanie roślin zielnych na powierzchni upraw leśnych ( pielęgnowanie upraw leśnych)11 830,75
29Zabezpieczanie mechaniczne modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne przez palikowanie5 287,25
30Zalesienia nabytych gruntów rolnych (zalesienia na gruntach porolnych3 380,80
31Ocena metod mechanicznego zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego – etap II 35 515,79
32Ocena stopnia naturalności wybranych drzewostanów  Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych - etap III - Olsy143 282,70
33Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap I39 375,00
34Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap I39 636,74
35Właściwości fizyczne, chemiczne gleb, różnorodność roślin, grzybów, mikrofauny na pożarzysku w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym – etap I113 164,18
36Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap I30 025,00
45Rewitalizacja Muzeum Puszczy Kampinoskiej i adaptacja obiektów na cele edukacyjne. Etap I - sporządzenie dokumentacji przedprojektowej i projektowej53 579,60
46Ukierunkowanie ruchu turystycznego przez zaprojektowanie i budowę infrastruktury turystycznej - wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym - etap I dokumentacja projektowa28 290,00

Umowa z Funduszem Leśnym - 2015

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.25.2015 z dnia 23 września 2015 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2015 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego zadanie:  
„Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach” o wartości 1 142 581,12 zł.
Wykonane zostały cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku o łącznej powierzchni 614,91 ha, cięcia odsłaniające na powierzchni 5,18 ha oraz cięcia sanitarne i przygodne o masie 2 037,40 m3.

Zgodnie z umową nr EZ.0290.1.18.2015 z dnia 18 maja 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2015 r. następujące zadania :
Zadanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym
w 2015 r.” Całkowity koszt zadania wyniósł 594 689,06 zł.


W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) hodowli lasu (poprawki i uzupełnienia, pielęgnacja upraw i młodników) na powierzchni 119,05 ha, za kwotę 133 017,26 zł
2) eliminacji obcych gatunków roślin (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego) na powierzchni 867,04 ha, za kwotę 238 352,24 zł
3) zabezpieczania mechanicznego sadzonek (modrzewia, cisa i cennych iglastych)     2430 szt., za kwotę 13 024,17 zł
4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 508 prób, za kwotę 14 967,56 zł
5) ochrona nasadzeń przed zwierzyną poprzez odbudowę i generalny remont ogrodzeń o łącznej długości 4043 mb za kwotę 72 665,56 zł
6) sprzątanie terenów parku (1450,21 ha) i wywóz śmieci kontenerami( 63 szt) oraz zakup worków i rękawic, za kwotę 57 730,09 zł zł
7) wydanie monograficznej publikacji pokonferencyjnej „Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”- 500 szt za kwotę 12 862,50 zł
8) Stworzenie i poprawa jakości siedlisk nietoperzy – zakup, transport i wywieszenie skrzynek dla nietoperzy 120 szt. za kwotę 10 790,00 zł
9) Ocena wpływu wykonywanych zabiegów ochronnych dla nietoperzy – zakup 2 szerokopasmowych rejestratorów ultradźwięków nietoperzy oraz jednego laptopa (pracującego w systemie operacyjnym Apple) z oprogramowaniem do obróbki danych umożliwiającym automatyczne oznaczanie gatunku za kwotę 39 999,99 zł
10)  Działania informacyjne polegające na oznakowaniu 30 adaptowanych nieużytkowanych piwniczek ziemnych na zimowiska nietoperzy – zakup 30 sztuk tabliczek w formacie A5 za kwotę 1 279,69 zł

Zadanie 6. Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r." Całkowity koszt zadania wyniósł 303 335,18 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1. odnowienie istniejących pasów o długości (prace ręczne – 6.61 km, prace ciągnikowe – 0,5 km), za kwotę 565,92 zł
2. utrzymanie punktu czerpania wody (leśnictwo Kaliszki) , za kwotę 729,00 zł
3. konserwacja sprzętu do gaszenia pożarów lasów w 4 bazach, za kwotę 1077,84 zł
4. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów podziemnych w terenie leśnym (leśnictwo Kampinos) – 16 szt. , za kwotę 590,40 zł
5. porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych - 141,65 ha, , za kwotę 32 035,47 zł
6. utrzymywanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – przecięcie odrostów, gałęzi, wycinka drzew o długości - 59,9 km, za kwotę 30 349,38 zł
7. naprawa tablic ppoż. (naprawa 10 szt. tablic ppoż., ustawienie 122 szt. tablic zakaz wstępu do lasu, zakup 10 szt. folii samoprzylepnej z przepisami ppoż.) – nie realizowano; zakup folii  ze środków własnych
8. obserwacja terenów leśnych w celu wykrycia pożaru – dyżury na 7 wieżach obserwacyjnych w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 110 419,20 zł
9. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów i alarmowanie po wykryciu pożaru – dyżur 2 dyżurnych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 18 809,66 zł
10. dyżury przeciwpożarowe (w tym gaszenie pożarów) przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 78 693,48 zł
11. dogaszanie i dozorowanie 10 szt. pożarzysk w okresie 15 III-30 IX 2015 r., za kwotę 6108,48 zł
12. utrzymanie systemu łączności: zakup instalacji antenowych samochodowych do 10 szt., instalacji antenowych bazowych 5 szt., zakup zasilaczy 10 szt., naprawa – zakup podzespołów do 15 szt. radiotelefonów, konserwacja radiotelefonów na umowę zlecenie w okresie 1 IV-30 IX 2015 r., za kwotę 13 688,20 zł
13. zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych i radiostacji bazowych – 70 szt., za kwotę 10 268,15 zł

 
Dnia 23 września 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.25.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym   w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”
W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 1.300.000 zł.

___


W dniu 18 maja 2015 r. podpisano umowę nr EZ.0290.1.21.2015 ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) dotyczącą udzielenia środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.
W dniu 29 października 2015 r. podpisano Aneks nr 1 do ww. umowy, zwiększający kwotę dofinansowania z funduszu leśnego. Wysokość przyznanych przez PGL LP środków finansowych na realizację zadania wynosi 812.000,00 zł.

Dzięki środkom przyznanym z funduszu leśnego w 2015 r. wykupiono ok. 8,80 ha lasów prywatnych w ramach realizacji zadań projektu pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09 (z późn. zm.). Środki funduszu stanowią cenny piętnastoprocentowy wkład do ww. projektu finansowanego ze środków unijnych.
___

Dnia 18 maja 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.18.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie dofinansowania z funduszu leśnego  na realizację zadań: 

1. Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r.
W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1)   wykonanie poprawek i uzupełnień w uprawach,
2)   pielęgnowanie upraw leśnych
3)   czyszczenia wczesne i późne,
4)   jesienne poszukiwania owadów w ściółce,
5)   palikowanie sadzonek modrzewia, cisa i cennych gatunków liściastych,
6)   ochrona nasadzeń przed zwierzyną poprzez odbudowę i generalny remont ogrodzeń,
7)   eliminacja obcych gatunków roślin,
8)   sprzątanie terenów parku i wywóz zebranych śmieci
9)   wydanie monograficznej publikacji pokonferencyjnej „Lasy w parkach narodowych i rezerwatach przyrody”
10) 
   a) stworzenie i poprawa jakości siedlisk i nietoperzy- zakup, transport i wywieszenie skrzynek dla nietoperzy
   b) ocena wpływu wykonywanych zabiegów ochronnych dla nietoperzy,
   c) działania informacyjne polegające na oznakowaniu 30 adaptowanych nieużytkowanych piwnic ziemnych na zimowiska nietoperzy – zakup tabliczek w formacie A5
Łączna kwota dofinansowania Zadania 1 wynosi 689 500 zł


2. Inwentaryzacja lęgowych gatunków ptaków szponiastych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym"

3. Badanie naukowe pt. "Ocena metod mechanicznych zwalczania czeremchy amerykańskiej w warunkach Kampinoskiego Parku Narodowego - etap I"

4. Badanie naukowe pt. "Ocena stopnia naturalności siedlisk grądowych Kampinoskiego Parku Narodowego w oparciu o faunę chrząszczy saproksylicznych"

5. Badanie naukowe pt. "Inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r."

6. Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 r."
W ramach zadania realizowane będą następujące działania:
1. odnowienie istniejących pasów o długości (prace ręczne – 6.61 km, prace ciągnikowe – 0,5 km)
2. utrzymanie 3 punktów czerpania wody (leśnictwa: Kaliszki, Lipków, Dąbrówka)
3. konserwacja sprzętu do gaszenia pożarów lasów w 10 bazach
4. przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów podziemnych w terenie leśnym (leśnictwo Kampinos) – 16 szt.
5. porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych - 141,65 ha
6. utrzymywanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – przecięcie odrostów, gałęzi, wycinka drzew o długości - 59,9 km
7. naprawa tablic ppoż. (naprawa 10 szt. tablic ppoż., ustawienie 122 szt. tablic zakaz wstępu do lasu, zakup 10 szt. folii samoprzylepnej z przepisami ppoż.)
8. obserwacja terenów leśnych w celu wykrycia pożaru – dyżury na 7 wieżach obserwacyjnych w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
9. ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasów i alarmowanie po wykryciu pożaru – dyżur 2 dyżurnych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
10. dyżury przeciwpożarowe (w tym gaszenie pożarów) przez Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
11. dogaszanie i dozorowanie 10 szt. pożarzysk w okresie 15 III-30 IX 2015 r.
12. utrzymanie systemu łączności: zakup instalacji antenowych samochodowych do 10 szt., instalacji antenowych bazowych 5 szt., zakup zasilaczy 10 szt., naprawa – zakup podzespołów do 15 szt. radiotelefonów, konserwacja radiotelefonów na umowę zlecenie w okresie 1 IV-30 IX 2015 r.
13. zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych i radiostacji bazowych – 70 szt.
Szacunkowy koszt realizacji w/w działań w ramach zadania nr 6 wynosi 303 900,00 zł.


7. Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne"
W ramach zadania w 2015 r. realizowane były następujące działania:
1) budowa drewnianej kładki na szlaku turystycznym w Zaborowie Leśnym długości 770 mb - współfinansowanie projektu "Budowa kładki na szlakach turystycznych w Zaborowie Leśnym służącej ograniczeniu antropopresji na ekosystemy Kampinoskiego Parku Narodowego". W ramach działania oczyszczono światło ścieżki i wybudowano dębową kładkę (wartość dofinansowania 21 894,00 zł);
2) remont kładki na czarnym szlaku turystycznym i ścieżce edukacyjnej "Do Karczmiska" w Truskawiu z zastosowaniem materiałów recyklingowych długości 120 mb. W ramach działania wyremontowano kładkę o długości 120 mb z zastosowaniem materiałów z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu za kwotę 186 014,61 zł;
3) wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym z zastosowaniem materiałów recyklingowych długości 25 mb wraz ze sporządzeniem projektu techniczno-wykonawczego i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Postępowanie przetargowe unieważniono - działanie na kwotę 213 000,00 zł przeniesiono na rok 2016.
4) sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania turystycznego wczesnośredniowiecznego grodziska obronnego w Zamczysku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa schodów, pomostów i platform przy grodzisku. Zrealizowano część działania - wykonanie projektu wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych na kwotę 33 333,00 zł. Budowa planowana na rok 2016 (wartość całego dofinansowania na działanie 480 000,00 zł);
5) oczyszczenie światła dróg po których przebiegają leśne szlaki turystyczne długości 10 km. W ramach działania usunięto krzewy i podkrzesano gałęzie zarastające szlaki turystyczne oraz usunięto drzewa niebezpieczne i suche w promieniu 25 m od szlaku za kwotę 47 520,00 zł;
6) wyrównanie wybojów i kolein na szlakach z zastosowaniem kruszywa naturalnego na odcinku 5 km szlaków. Postępowanie przetargowe unieważniono - działanie na kwotę 292 480,00 zł planowane do wykonania w roku 2016.
Szacunkowy koszt realizacji w/w działań w ramach zadania nr 7 to 1 260 025,00 zł.

Łączna wysokość dofinansowania to 2 508 975,00 zł.

Umowa z Funduszem Leśnym - 2014

Dnia 29.05.2014 r. podpisano umowę nr ZP17/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN na realizację zadań:

1. "Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.";


W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu hodowli lasu ( zalesienia, pielęgnacja upraw i młodników) , eliminacji obcych gatunków roślin ( czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego), zabezpieczania mechanicznego sadzonek ( modrzewia, cisa), oraz jesienne poszukiwania owadów w ściółce. Przewidywany koszt całkowity zadania  wynosi 640 tys. zł, kwota  dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 621 tys. zł.

2. "Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne";

W ramach zadania zaplanowano zrealizowanie następujących prac: impregnacja i malowanie elementów drewnianych, uzupełnienie brakujących części drewnianych, wymiana uszkodzonych elementów infrastruktury turystycznej, w tym słupów z tablicami z regulaminem (36 szt.), pokryć dachowych na polanie Opaleń i polanie Jakubów, ław ze stołami (10 kpl), wiat turystycznych (44 szt.), stojaków z tablicami informacyjnymi (49 szt.), słupów do kierunkowskazów turystycznych (30 szt.), stojaków z tablicami ostrzegawczymi (8 szt.), kładek na szlakach turystycznych (25 mb), ogrodzeń drewnianych (1136 mb) i ławkodaszków (31 szt.); wykonanie kierunkowskazów turystycznych z ocynkowanej blachy na drewnianym podkładzie (60 szt.); weryfikacja oznakowania kilometrażu na kierunkowskazach turystycznych (556 km). Zadanie jest częściowo współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 987/2013/Wn-07/OP-WK-EF/D z dn. 31.12.2013 r.).

3. "Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym";

W ramach zadania zrealizowane będą działania:
1) Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna przy pasach przeciwpozarowych, drogach publicznych i szlakach turystycznych na powierzchni 63,78 ha.
2) Zabezpieczenie terenu - przecięcie odrostów, gałęzi na dojazdach pożarowych o długości 86,56 km.
3) Wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) dojazdów pożarowych na długości 13,69 km
4) Utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach o długości 5 km.
5) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych na 7 wieżach obserwacyjnych – planowana liczba 6 825 rbg.
6) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) – planowana liczba 760 rbg.
7) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) – planowana liczba 3 000  rbg.
8) Naprawa zabezpieczenia wieży obserwacyjnej w leśnictwie Przyćmień oraz zakup
i montaż anteny oraz instalacji antenowej.
9) Opłata za częstotliwość sieci łączności radiokomunikacji ruchomej lądowej (łączność radiotelefoniczna alarmowa) za 4 kwartały.
10) Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych w liczbie 60 szt.
11) Zakup akumulatorów do radiostacji bazowych w liczbie 10 szt.
Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 3 438 390 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 3 438 390 zł.


4. "Zakup pojazdu patrolowo-gaśniczego typu pick-up wyposażonego w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej lasu w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.";

W ramach zadania zrealizowane będą działania
1) Zakup samochodu pick-up z agregatem gaśniczym – szt. 1. (pojazd patrolowo-gaśniczy).
2) Zakup radiotelefonu z anteną wraz z montażem – szt. 1 (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
3) Zakup pilarki typu Stihl o mocy 2,2 kW – szt. 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
4) Zakup szpadla, siekiery typu Fiskars – kpl 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego).
Przewidywany koszt całkowity zadania wynosi 185 397 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Leśnego wynosi 185 397 zł.

5. Badanie naukowe pt. "Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego w Kampinoskim Parku Narodowym - etap II".

W ramach zadania zostaną przeprowadzone badania owadów saproksylicznych w trzech wytypowanych siedliskach borowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Badania będą prowadzone za pomocą odłowów pułapkowych i zbiorów ręcznych. W tym celu zostanie zatrudniony specjalista entomolog do zbiorów i sortowania materiału w wymiarze 100 roboczodni (po 20 roboczodni w okresie IV – VIII 2014 roku). Jako pułapki zostaną zakupione: pułapki przegrodowe IBL-5 w ilości 30 sztuk, pułapki ekranowe IBL-2 w ilości 6 sztuk oraz żółte miski Moerick’a w ilości 9 sztuk. Zakres rzeczowy obejmuje także zakup odczynników do konserwowania materiałów oraz pojemników do ich przechowywania. Materiał z pułapek po posortowaniu zostanie poddany analizom taksonomicznym, w tym część materiału w ramach realizacji zadania zostanie zlecona specjalistom zewnętrznym. Szacuje się, że specjaliści zewnętrzni otrzymają do identyfikacji około 9000 egzemplarzy chrząszczy saproksylicznych. W celu wykonania pomiarów dendrometrycznych zasobów martwego drewna na powierzchniach badawczych planuje się zakup sprzętu pomiarowego: taśmy mierniczej, średnicomierza  i wysokościomierza. W ramach drugiej części zadania – inwentaryzacji pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego planuje się zlecenie poszukiwania tych owadów na terenie obrębu ochronnego Kampinos na powierzchni 8216 ha w przypadku zgniotka i 11266 ha w przypadku pachnicy. 

 

Dnia 03 września 2014 r. podpisano umowę nr ZP-23/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN), reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora KPN, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie lasów prywatnych”.

Zadanie zrealizowano w dniu 08.12.2014 r. z chwilą podpisania aktów notarialnych – umów sprzedaży działek leśnych na rzecz KPN i wypłaty środków na konto sprzedających. W ramach zadania wykupiono ok. 5,50 ha prywatnych lasów w Cybulicach Dużych (gmina Czosnów), Zaborówku (gmina Leszno) i w Truskawiu (gmina Izabelin), położonych wewnątrz Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000. Wysokość środków finansowych na realizację zadania przeznaczonych przez PGL LP wynosiła 489 926,96 zł. Kwota ta została w całości zrealizowana.
Zadanie stanowi cenny wkład finansowy do przedsięwzięcia finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, nr umowy o dofinansowanie: POIS.05.01.00.00-222/09.

 

Dnia 27 listopada 2014 roku podpisano umowę nr ZP-24/14 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego  na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 500 000 zł.

 

Zgodnie z umową nr ZP-24/14 z dnia 27 listopada 2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, w 2014 roku sfinansowano ze środków funduszu leśnego zadanie:  „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach” o wartości 500 000 zł.
Wykonane zostały cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku o łącznej powierzchni 370,74 ha oraz cięcia sanitarne i przygodne o masie około 2 200 m3.

 

Zgodnie z umową nr ZP 17/14 z dnia 29 maja 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Jerzego Misiaka – Dyrektora KPN sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2014 r. następujące zadania za kwotę 2.964.798,60 zł,
w tym:
Zadanie 1. „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 r.” Całkowity koszt zadania wyniósł 499 975,96 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) hodowli lasu (zalesienia, pielęgnacja upraw i młodników) na powierzchni 125,99 ha, za kwotę 198 680,01 zł
2) eliminacji obcych gatunków roślin (czeremchy amerykańskiej, robinii akacjowej, dębu czerwonego) na powierzchni 747,57 ha, za kwotę 254 658,60 zł
3) zabezpieczania mechanicznego sadzonek (modrzewia, cisa) 135 szt., za kwotę 802,65 zł
4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce – 508 prób, za kwotę 15 768,00 zł
5) sprzątanie terenów parku i wywóz śmieci kontenerami oraz zakup worków i rękawic, za kwotę 30 066,70 zł
Zadanie 2. "Odnowienie infrastruktury turystycznej w Kampinoskim Parku Narodowym mającej na celu ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne" – zadania niezrealizowano w 2014 r.
Zadanie 3. „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym”. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 204 750,63 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna przy pasach przeciwpożarowych, drogach publicznych i szlakach turystycznych na powierzchni 61,53 ha, za kwotę 34 020,55 zł.
2) Zabezpieczenie terenu - przecięcie odrostów, gałęzi na dojazdach pożarowych o długości 86,56 km, za kwotę 63 635,49 zł.
3) Wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) dojazdów pożarowych na długości 13,689 km, za kwotę 889 328,06 zł.
4) Utwardzenie płytami typu Yomb dojazdów pożarowych na wydmach o długości 5 km, za kwotę 1 038 820,61 zł.
5) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych na 7 wieżach obserwacyjnych – planowana liczba 6 816,5 rbg, za kwotę 82 248,07 zł.
6) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) – planowana liczba 770,5 rbg, za kwotę 15 838,33 zł.
7) Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych Służby Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP) – planowana liczba 3 051,5 rbg, za kwotę 56 493,89 zł.
8) Naprawa zabezpieczenia wieży obserwacyjnej w leśnictwie Przyćmień oraz zakup
i montaż anteny oraz instalacji antenowej, za kwotę 1 835,98 zł.
9) Naprawa systemu łączności: zakup i wymiana anten i instalacji antenowych, zasilaczy, naprawa radiotelefonów, za kwotę 12 026,54 zł
10) Opłata za częstotliwość sieci łączności radiokomunikacji ruchomej lądowej (łączność radiotelefoniczna alarmowa) za 4 kwartały, za kwotę 470 zł.
11) Zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych w liczbie 60 szt., za kwotę 7 081,11 zł.
12) Zakup akumulatorów do radiostacji bazowych w liczbie 10 szt., za kwotę 2 952 zł
Zadanie 4. „Zakup pojazdu patrolowo –gaśniczego typu pic – up wyposażonego w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy do ochrony przeciwpożarowej lasu w Kampinoskim   Parku Narodowym w 2014 r”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 164 232,99 zł.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) Zakup samochodu pick-up z agregatem gaśniczym – szt. 1. (pojazd patrolowo-gaśniczy), za kwotę 158 916 zł.
2) Zakup radiotelefonu z anteną wraz z montażem – szt. 1 (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 3 399,72 zł
3) Zakup pilarki typu Stihl o mocy 2,2 kW – szt. 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 1 599 zł.
4) Zakup szpadla, siekiery typu Fiskars – kpl 1. (wyposażenie pojazdu patrolowo-gaśniczego), za kwotę 318,27 zł.
Zadanie 5. „Zadanie 5. „ Badanie naukowe pt.” Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik naturalności ekosystemów leśnych borów sosnowych Kampinoskiego Parku Narodowego oraz inwentaryzacja pachnicy dębowej i zgniotka cynobrowego
w Kampinoskim Parku Narodowym – etap II”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 95 839,02 zł
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu:
1) badania nad zgrupowaniami chrząszczy saproksylicznych na trzech powierzchniach borowych w KPN (zakup pułapek, odczynników do konserwowania owadów, pojemników do przechowywania materiału, sprzętu dendrometrycznego, zatrudnienie pracownika terenowego i zlecenie oznaczeń taksonomicznych wybranych grup chrząszczy) za kwotę 61 439,02 zł
2) inwentaryzację zgniotka cynobrowego na terenie Nadleśnictwa Kampinos na powierzchni 8 216 ha za kwotę 11 800 zł.
3) inwentaryzację pachnicy dębowej na terenie Nadleśnictwa Kampinos na powierzchni 11 266 ha za kwotę 22 600 zł

Umowa z Funduszem Leśnym - 2013

Dnia 20.05.2013 r. podpisano umowę nr ZP-2/13 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym, reprezentowanym przez Jerzego Misiaka – Dyrektora KPN na realizację zadań:
1. "Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2013 r.;

2. "Ograniczenie nadmiernej presji turystycznej na ekosystemy leśne Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez modernizacje małej infrastruktury turystycznej".

W ramach zadania zrealizowano podbudowy, ławy, obrzeża, ścieżki i krawężniki na parkingu w Granicy. Powierzchnia całkowita parkingu - 4 961 m2. Zadanie stanowiło współfinansowanie projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN - ograniczenie antropopresji na ekosystemy" (operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.05.01.00-00-303/10).

Umowa z Funduszem Leśnym - 2012

Zgodnie z umową nr ZP-13/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2012 r. zadania:
„Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2012 r. o wartości 108 612,66 zł w zakresie odbudowy i remontu istniejących ogrodzeń upraw – 6297 mb z wykorzystaniem starej siatki.

„Poprawa przejezdności dojazdów pożarowych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2012 r.” o wartości 450 776,31 zł w zakresie:

    - przecięcie odrostów, gałęzi, wycinkę drzew – 41,42 km
    - wyrównanie wybojów i kolein kruszywem naturalnym (pospółką) – 17,69 km

 
Zgodnie z umową nr ZP-23/12 z dnia 7 września 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Kampinoskim Parkiem Narodowym sfinansowano ze środków funduszu leśnego w 2012 r. zadanie:

    „Budowa sieci instalacji hydrantowo-przeciwpożarowej dla ekosystemów leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego”
    „Trzeci cykl badań ekosystemów leśnych na 52 stałych powierzchniach  w Kampinoskim Parku Narodowym”

Dnia 23 września 2015 roku podpisano umowę nr EZ.0290.1.25.2015 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) reprezentowanym przez Adama Wasiaka – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację zadania pt.: „Ochrona ekosystemów leśnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2015 roku poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych, odsłaniających, sanitarnych i przygodnych w drzewostanach.”

W ramach zadania realizowane będą działania z zakresu cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach (cięcia oraz uprzątnięcie poprzez zrywkę wyciętych drzew). Wysokość środków finansowych z funduszu leśnego przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi 1.300.000 zł.