Idź do

Zasady rekrutacji

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika w Kampinoskim Parku Narodowym
proces ten odbywa się w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Informacje o naborze i warunkach umieszczane są na stronie internetowej Parku i w BIP.
Kandydat do pracy w Kampinoskim Parku Narodowym składa wymagane dokumenty zgodnie z ogłoszeniem.
Na podstawie otrzymanych C.V. przeprowadzamy wstępną selekcję. Polega ona na sprawdzeniu, czy wymogi formalne określone w ogłoszeniu są zgodne z informacjami zawartymi w złożonych dokumentach.
Osoby, które przeszły pozytywnie wstępną selekcję zapraszamy do merytorycznego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami celem wzajemnego poznania się i przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej sprawdzającej wiadomości kandydata, które mogą być przydatne na stanowisku, o które ubiega się kandydat.
Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół.
Wynik naboru ogłaszany jest w BIP. 
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty złożone w ramach ogłoszonego naboru. Pozostałe, składane w innych terminach nie podlegają rozpatrywaniu.

Praca - podleśniczy

Kampinoski Park Narodowy zatrudni od 15 maja 2024 roku Podleśniczego w Obwodzie Ochronnym Dąbrówka, Obręb Kromnów.

W ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres 1 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert w terminie do 12 kwietnia 2024 roku na adres:
Kampinoski Park Narodowy
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin

Wymagania kwalifikacyjne:
Wykształcenie zgodne z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. ( Dz.U. poz. 229) wyszczególnione pod Lp. 21

Wymagania niezbędne:
1. prawo jazdy kategorii B
2. znajomość obsługi komputera
3. kreatywność i umiejętność pracy w zespole

Pożądane:
1. systematyczność i obowiązkowość
2. dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- życiorys i list motywacyjny
- kopie świadectw pracy,