Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Kampinoskiego Parku Narodowego


Wstęp Deklaracji

Kampinoski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej kampn.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne

  • Niektóre informacje przekazywane za pomocą zdjęć, grafik, wykresów itp. mogą być niedostępne cyfrowo dla osób nieposługujących się wzrokiem.
  • Strona może zawierać trudno zrozumiałe treści specjalistyczne.
  • Niektóre elementy strony mogą być niezgodne ze specyfikacją HTML.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia: 2023-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kampinoski Park Narodowy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Fidler, pfidler@kampinoski-pn.gov.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 722 60 01.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje o dostępności architektonicznej

Adres siedziby Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego:
05-080 Izabelin
Ul. Tetmajera 38

Siedziba Kampinoskiego Parku Narodowego to jeden budynek 3 kondygnacyjny, na który składają się:

  1. Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego: sala wystaw czasowych, sala edukacyjna, ekspozycja stała.
  2. Część administracyjna
  3. Sala konferencyjna
Część biurowa budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego nie jest w pełni przystosowana, aby umożliwić dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Przed wejściem głównym do budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego oraz po drugiej stronie budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody oraz specjalny podjazd dla wózków.

Główne drzwi wejściowe do budynku są szerokie, przeszklone, dwuskrzydłowe i rozsuwane automatycznie.

Do ekspozycji stałej w Centrum Edukacji mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku można dostać się windą. Wejście do windy możliwe jest z holu głównego przez salę wystaw czasowych, lub parkingu znajdującego się po drugiej stronie budynku Dyrekcji.

Do sali konferencyjnej na wózku można dostać się od drugiej strony budynku Dyrekcji.

Kampinoski Park Narodowy czynny jest w godzinach 7:30-15:30. W tym czasie teren Dyrekcji jest otwarty dla interesantów oraz zwiedzających.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do budynku zaraz przy drzwiach wejścia do sal Centrum Edukacji.

Każda osoba odwiedzająca budynek Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego na prawo wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo na pierwsze piętro do biurowej części budynku wjeżdżają windą i przechodzą przez część Centrum Edukacji.

Podczas wizyty w Kampinoskim Parku Narodowym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Jeżeli to możliwe, prosimy o wcześniejszy kontakt osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów i umówienie terminu wizyty, pozwoli to naszym pracownikom przygotować wszystkie środki techniczne i zapewnić możliwie komfortowe załatwienie sprawy.


Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)
Monika Paszkiewicz
tel: 22 722 60 01 wew. 330
mpaszkiewicz@kampinoski-pn.gov.pl