Idź do
W Kampinoskim Parku Narodowym koordynacją i prowadzeniem badań naukowych oraz monitoringu przyrody zajmuje się Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody, który powstał w 1998 r. W strukturze organizacyjnej KPN podlega on zastępcy dyrektora kierującym Działem Badań Naukowych, Monitoringu Przyrody, Edukacji, Komunikacji Społecznej i Udostępniania Parku. W Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody pracuje obecnie 8 osób w tym 7 pracowników naukowych. Kierownikiem Zespołu jest dr inż. Adam Olszewski.  Jednostkami podległymi są Biblioteka KPN im. Janusza Bobińskiego i Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos".

Pracownicy  naukowi są specjalistami z różnych dziedzin związanych z przyrodą ożywioną i nieożywioną: geologia i klimat (mgr Anna Andrzejewska), botanika (mgr Anna Kębłowska,  dr inż. Agnieszka Gutkowska), zoologia (dr inż. Adam Olszewski, dr inż. Karol Kram), ornitologia (mgr inż. Anna Siwak). Do ich zadań należy prowadzenie własnych tematów badawczych, organizowanie i wykonywanie programów monitoringu przyrody, koordynowanie prac naukowych prowadzonych na terenie Parku przez instytucje i osoby z zewnątrz, opracowywanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody parku, prowadzenie edukacji na poziomie szkół wyższych. W wykonywaniu zadań badawczych i opiniodawczych zespół wspomagają dr Dawid Marczak w zakresie entomologii i dr inż. Anna Otręba w zakresie występowania i zwalczania gatunków obcych roślin.

Historia badań naukowych terenu Puszczy Kampinoskiej rozpoczęła się na długo przed utworzeniem Kampinoskiego Parku Narodowego. Już pod koniec XIX wieku powstawały prace opisujące tereny Mazowsza uwzględniające Puszczę Kampinoską. Za pionierów uznaje się jednak profesorów Jadwigę Kobendzinę — geografa i Romana Kobendzę — botanika, którzy opisywali Puszczę od końca lat 20. XX wieku. Do ich publikacji sięgamy do dziś. Po II Wojnie Światowej duży wkład w poszerzanie wiedzy o Puszczy, szczególnie pod kątem ekologicznym i zoologicznym wniosły badania prowadzone przez Instytut Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Rozwinęła się też szeroka współpraca z innymi placówkami naukowymi: Akademią Wychowania Fizycznego, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Łódzkim, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania i wieloma innymi.

Obecnie współpraca z jednostkami naukowymi prowadzona jest na  podstawie formalnie podpisanych umów, albo — najczęściej, wynika z zainteresowania naukowców tak bogatym przyrodniczo terenem, jakim jest KPN. Jednak nadal jest wiele zagadnień, które wymagają zbadania lub poszerzenia o nich wiedzy.

Osoby i instytucje, które są zainteresowane prowadzeniem badań naukowych na terenie KPN, muszą wystąpić z wnioskiem, uzyskać zgodę dyrektora KPN i podpisać porozumienie z Parkiem na prowadzenie badań naukowych. Pracownikiem wyznaczonym do kontaktów z osobami, które zamierzają pisać prace naukowe na terenie KPN, jest dr inż. Karol Kram e-mail: kkram@kampinoski-pn.gov.pl. Po podpisaniu porozumienia, zostaje wyznaczony pracownik Parku do kontaktu i opieki, zgodnie z tematyką pracy.

Kampinoski Park Narodowy prowadzi praktyki studenckie dla zainteresowanych działaniami ochronnymi, ochroną przyrody, edukacją przyrodniczą i funkcjonowaniem parku. Praktyki trwają przez 4 tygodnie i co roku odbywają się we wrześniu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wcześniejszego zgłaszania się do działu Kadr.

Opiekę merytoryczną nad działalnością naukową i programami  monitoringu realizowanymi w KPN prowadzi Rada Naukowa. Jej podstawowym zadaniem jest doradzanie dyrektorowi w sprawach związanych z ochroną przyrody Parku. W szczególności Rada opiniuje programy badawcze, naukowe i monitoringowe w zakresie ochrony przyrody.

Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody prowadzi zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych. W celu zaplanowania zajęć dla studentów prosimy kontaktować się z dr inż. Agnieszką Gutkowską e-mail: agutkowska@kampinoski-pn.gov.pl

Wprowadza się następujący cennik opłat za zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup studentów uczelni wyższych i innych osób dorosłych:

 1.  Specjalistyczne zajęcia terenowe lub warsztatowe:
  1.   grupa do 30 osób / zajęcia do 4 godzin – 450 zł (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
  2.   grupa od 31 do 50 osób / zajęcia do 4 godzin – 725 zł (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
  3.   każda dodatkowa godzina zajęć – 150 zł (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
  4.   zajęcia trwają do 6 godzin w ciągu dnia
  5.    opłaty za zajęcia prowadzone w języku angielskim będą zwiększone o 50%
 2. Zajęcia on-line:
  1. bez limitu osób / 1 godzina  – 200 zł (w tym VAT wg. obowiązującej stawki)
  2. zajęcia trwają do 6 godzin w ciągu dnia
  3. opłaty za zajęcia prowadzone w języku angielskim będą zwiększone o 50%
 3. Z opłat mogą być zwolnione instytucje i organizacje aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na podstawie odrębnych umów.
Podstawa: Zarządzenie dyrektora KPN nr 4/2023 z 31.03.2023 r.