Idź do

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego i Muzeum Puszczy Kampinoskiej


Granica 
05–085 Kampinos 
+48 22 725 01 23 
+48 508 187 319 
odm@kampinoski-pn.gov.pl 
www.kampn.gov.pl


REZERWACJE 
rezerwacje-odm@kampinoski-pn.gov.pl 
oraz pod numerami telefonów: +48 22 725 01 23; +48 453 038 665 
wt.—pt. godz. 8.00 —16.00


GODZINY OTWARCIA 

WEEKENDY i ŚWIĘTA:
sezon letni 1 kwietnia — 31 października 
10.00 —17.00 

sezon zimowy 1 listopada — 31 marca 
9.00 —15.00 

DNI POWSZEDNIE: 
8.00 — 16.00 

W poniedziałki Muzeum i Ośrodek są zamknięte dla zwiedzających.
W pozostałe dni zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem. [informacja]

MUZEUM PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Muzeum Puszczy Kampinoskiej powstało w latach 60-tych XX w. Jego utworzenie było efektem wcześniejszych starań pracowników parku, a szczególnie dr. Janusza Bobińskiego ówczesnego adiunkta ds. na­ukowo-badawczych w Kampinoskim Parku Narodo­wym, przez wiele lat pełniącego również funkcję ku­stosza placówki. Od samego początku misją muzeum było nie tylko prezentowanie bogactwa przyrodnicze­go Kampinoskiego Parku Narodowego, ale także pro­wadzenie działalności edukacyjnej.

ZESPÓŁ ZABUDOWY LEŚNEJ DAWNEGO NADLEŚNICTWA KAMPINOS 


W roku 1990 muzeum przekształcono w Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, któremu nadano imię Ja­dwigi i Romana Kobendzów, wybitnych przyrodników i badaczy Puszczy Kampinoskiej, inicjatorów utworze­nia Kampinoskiego Parku Narodowego. Była to jedna z pierwszych tego typu palcówek w polskich parkach narodowych. 

Muzeum mieści się w zrewitalizowanych wnętrzach budynków u rzędu leśnego oraz kasjerówki dawnego Nadleśnictwa Kampinos, wybudowanych w latach 20. XX w. na podstawie projektów zespołu architek­tów pod kierownictwem prof. Romualda Gutta. Archi-tektura budynków oparta została o motywy i ele­menty rodzimego budownictwa wiejskiego. Budynki, które dotrwały do naszych czasów we względnie nie­zmienionej formie, dokumentują ówczesne standar­dy mieszkaniowe wypracowane przez architektów dla krajowego budownictwa wiejskiego, małomiasteczko­wego i podmiejskiego.


EKSPOZYCJA


Główną ideą ekspozycji jest podkreślenie charakteru miejsca, jego ducha i wyjątkowości. Założenie drew­nianych budynków dozoru leśnego w Granicy powsta­ło po I wojnie światowej. Przesłaniem wystawy jest re­fleksja nad dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Puszczy Kampinoskiej oraz konieczności jej ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń. 

Nowo powstała ekspozycja przyrodnicza prezentu­je istotne funkcje ekosystemów, zróżnicowanie przy­rodnicze Puszczy Kampinoskiej, unikatowość najcen­niejszych, najbardziej naturalnych fragmentów lasów, wydm i bagien, a także ukazuje, na czym polega i czym jest uzasadniona konieczność ochrony przyrody. 

W muzeum zgromadzono artefakty, dokumenty i eksponaty związane z ochroną przyrody, historią Puszczy Kampinoskiej oraz życiem jej mieszkańców na przestrzeni wieków. Ekspozycję tworzy jedynie część zbiorów zgromadzonych przez Kampinoski Park Narodowy. 

Muzeum jest dostosowane do potrzeb osób z nie­pełnosprawnościami.


ZWIEDZANIE MUZEUM PUSZCZY KAMPINOSKIEJ 


Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z pracownikiem KPN o każdej pełnej godzinie pracy muzeum. Zorga­nizowane grupy obowiązuje rezerwacja. Ostatnie wej­ście do muzeum godzinę przez zamknięciem. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych.


Maksymalna ilość osób: 30
Czas trwania: 45 min
Koszt: bezpłatne


LEKCJA MUZEALNA

Uroczysko Granica
W czasie spotkania opowiemy o historii obiektów dozoru leśnego w Granicy, wyjątkowości i funkcji ja­kie dawniej pełniły. Przybliżymy historię wsi Granica i Nadleśnictwa Kampinos oraz współczesność parku narodowego.

LEKCJA MUZEALNA

Przyroda Puszczy Kampinoskiej
Lekcja łączy tematykę historyczną i przyrodniczą. Opowiemy o kształtowaniu się krajobrazu Puszczy Kampinoskiej od ostatniego zlodowacenia do czasów współczesnych (działalności lądolodu, formowaniu pasów wydmowych i bagiennych, rozwoju szaty roślin­nej) o historii osadnictwa oraz wpływie działalności człowieka na stan przyrody.

LEKCJA MUZEALNA

Ochrona przyrody Puszczy Kampinoskiej 
W trakcie lekcji zaprezentujemy rolę wybitnych ba­daczy Puszczy Kampinoskiej prof. Jadwigi i Romana Kobendzów. Opowiemy o ich dziedzictwie naukowym, pracy badawczej i działalności na rzecz ochrony przy­rody Puszczy Kampinoskiej. Opowiemy o sposobach ochrony przyrody i zagrożeniach jakie współczesny świat niesie dla przyrody.

SKANSEN BUDOWNICTWA PUSZCZAŃSKIEGO

Na zabudowania skansenu składają się trzy zagrody, nazwane od nazwisk ostatnich właścicieli budynków mieszkalnych zagrodami Widymajera, Wiejckiej i Po­łcia. Dwie pierwsze stanowią część tzw. „ulicówki”. Usytuowane są wzdłuż Alei Trzeciego Tysiąclecia. Reprezentują gospodarstwo zamożnego i średnioza­możnego chłopa. Zagroda Połcia, obecnie nazywana Chatą Kampinoską zaaranżowana jest na zagrodę biedniacką, odpowiadającą charakterem skromnemu gospodarstwu. Spośród obiektów skansenu wyróżnia się bielonym z zewnątrz zrębem.

ZWIEDZANIE SKANSENU

Zwieszanie odbywa się indywidualnie. Pobierana jest opłata za udostępnienie do zwiedzania Zagrody Widy­majera i Zagrody Wiejckiej. Ostatnie wejście do skan­senu godzinę przez zamknięciem.

Czas trwania: 45 min
Koszt: normalny: 6 zł/os; ulgowy: 4 zł/os; 
Karta Dużej Rodziny: 4 zł/os

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Oferuje zaję­cia tematyczne, warsztaty oraz szkolenia. Nasze dzia­łania realizujemy w ramach programu edukacyjnego PRZYRODA NA HORYZONCIE.

LEKCJE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W czasie lekcji zapoznamy uczniów z wybranymi za­gadnieniami przyrodniczymi. Lekcje odbywają się w oparciu o sale edukacyjne i spacer, podczas które­go poprowadzimy proste obserwacje w terenie. Lek­cje prowadzone są w sposób angażujący (praca w gru­pach z kartami pracy, gry i zabawy edukacyjne).


Maksymalna ilość osób: 30
Czas trwania: 60 lub 120 min
Koszt: w zależności od wariantu 200 lub 300 zł


Życie pod strzechą

Lekcja łączy tematykę historyczną i przyrodniczą. Podczas zajęć uczniowie zwiedzają skansen budow­nictwa puszczańskiego, w którym poznają życie daw­nego gospodarstwa, tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe. Opowiadamy o wiejskich ogródkach, zioło­lecznictwie i innym zastosowaniu roślin.

O lesie w lesie
Podczas lekcji mówimy o funkcjonowaniu lasu jako ekosystemu, jego warstwowej budowie i zamieszku­jących je organizmach. W trakcie zajęć prowadzimy warsztat rozpoznawania podstawowych gatunków drzew i krzewów.

Spacer tropiciela
Lekcja z rozpoznawania śladów i tropów zwierząt. Podczas spotkania mówimy o zwyczajach i zachowa­niach zwierząt, sposobach kamuflażu i przystosowa­niach do życia w zmiennych środowiskach.

Przyjaciel przyrody
Jak podziwiać i poznawać przyrodę tak, aby jej nie szkodzić? Podczas zajęć nauczymy Was, jak prawi­dłowo zachowywać się po lesie. Wytłumaczymy jak sprawić, aby nasza obecność nie była dla przyrody do­kuczliwą, pokażemy, że obserwowanie przyrody jest o wiele ciekawsze!


ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH i in.

Umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekolo­gicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jaką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Zajęcia tereno­we, praca w grupach z kartami pracy.


Maksymalna ilość osób: 30
Czas trwania: 240 min
Koszt: 450 zł


Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle
W trakcie warsztatów mówimy o ochronie przyrody w Kampinoskim Parku Narodowym, różnorodności biologicznej oraz o walorach krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej. Pokazujemy gatunki roślin, zwierząt, grzybów oraz pamiątki historii. 

Człowiek i natura
Podczas warsztatów omówimy związki człowieka z przyrodą. Opowiemy o początkach puszczańskiego osadnictwa, jego rozwoju i o czasach współczesnych. Zastanowimy się co to znaczy żyć w harmonii z przy­rodą, ale i w konflikcie z nią. Opowiemy o tym, co przy­roda daje człowiekowi i czy człowiek daje przyrodzie coś w zamian.

Dobre praktyki, czyli jak obcować z przyrodą aby jej nie szkodzić
Na zajęciach wyjaśnimy kiedy nasza obecność wywie­ra minimalny wpływ na środowisko, a kiedy zbyt duży. Nauczymy Was podstawowych zasad i reguł, jakimi każdy z nas musi się kierować będąc na łonie dzikiej przyrody. Powiemy o dobroczynnym wpływie przyro­dy na nasze zdrowie i samopoczucie.

INNE ATRAKCJE OŚRODKA

 

 

ZAGRODA POŁCIA – CHATA KAMPINOSKA

Obiekt użytkowany czasowo przez Stowarzyszanie „Towarzystwo Kampinoskie”, stanowi część skansenu budownictwa puszczańskiego. Oferta stowarzyszenia obejmuje zwiedzanie chaty i organizację warsztatów tematycznych m.in. pieczenie chleba, wyrób kwiatów i palm wielkanocnych.

ZWIEDZANIE CHATY
Odbywa się wyłącznie z opiekunami obiektu, indywi­dualnie lub grupowo po wcześniejszej rezerwacji.

Czas trwania: 20 min
Koszt: bezpłatnie

WEEKENDY
soboty (1 maja — 30 września): 14.00—16.00
niedziele (1 maja — 30 września): 13.00—16.00

DNI POWSZEDNIE
po telefonicznym uzgodnieniu: +48 22 668 422 514


ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „SKRAJEM PUSZCZY”

Prowadzi przez fragment Olszowieckiego Błota oraz las m.in. w obszarze ochrony ścisłej Granica. Poza war­tościami przyrodniczymi, znajdziemy tu pamiątki kul­tury i historii. Ścieżka ma kształt pętli. Na trasie: wieża widokowa, Aleja III Tysiąclecia, skansen budownictwa puszczańskiego, Muzeum Puszczy Kampinoskiej oraz cmentarz wojenny z 1939 r. 


Długość: ok. 4 km
Czas przejścia: 90 min


POLANA WYPOCZYNKOWA GRANICA

Udostępnienie polany do organizacji imprez wymaga uzyskania zgody Dyrektora KPN i wniesienia opłaty wg. aktualnego cennika.
Więcej informacji: Organizacja wydarzeń [LINK]

REZERWACJA: +48 22 722 60 02; +48 22 722 60 21 wew. 2

Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska -mapa
Ogólny plan ośrodka w Granicy