Idź do

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego.

 1. W budynku Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, w jego najbliższym otoczeniu oraz na polanie rekreacyjnej w Lipkowie zainstalowano monitoring wizyjny, który rejestruje dane osobowe w postaci wizerunku osób oraz numerów tablic rejestracyjnych samochodów, które znajdują się w jego zasięgu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin (zwany dalej "KPN").
 3. Za prawidłowe przetwarzanie danych w KPN odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl
 4. Celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia państwowego na terenie budynku Dyrekcji KPN, jak i wokół niego.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego jest Art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2018.1182)
 6. KPN może przekazać dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem wizyjnym odpowiednim organom ścigania takim jak Policja czy Straż Miejska, w szczególności w przypadku wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia znajdujących się na terenie budynku Dyrekcji KPN i terenie wokół niego.
 7. Dane osobowe przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich pozyskania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Każda zarejestrowana osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania Z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych lub zgłosić takie żądanie Administratorowi danych.
 9. Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego w KPN nie wykorzystuje żadnych specjalnych metod umożliwiających automatyczną i jednoznaczną identyfikację osób, tym samym nie przetwarza danych biometrycznych.

Leśne fotopułapki

Kampinoski Park Narodowy wykorzystuje urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów — tak zwane fotopułapki. Urządzenia te ustawione są poza szlakami turystycznymi i wykorzystywane są w celu prowadzenia monitoringu fauny.