Idź do

Imprezy zbiorowe

Na organizację imprez zbiorowych, rajdów, zlotów, biegów itp., a także ognisk na polanach wypoczynkowych konieczne jest pisemne zezwolenie dyrektora parku.
Formalności wymagane w celu uzyskania zezwolenia na organizację imprez na ternie KPN:

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie.

W podaniu należy podać:

 • nazwę miejsca,
 • liczbę osób biorących udział w imprezie,
 • kontakt (telefon i mail) do osoby odpowiedzialnej,
 • datę i godziny przeprowadzenia imprezy (uwaga, czas udostępnienia polan obejmuje także czas potrzebny na przygotowanie terenu przed wydarzeniem oraz czas potrzebny na uprzątniecie terenu po imprezie), cel spotkania (piknik, ognisko, grill itp.),
 • wszelkie inne szczególne warunki zezwolenia jak np. konieczność jednorazowego wjazdu samochodu celem dowiezienia prowiantu (w wyjątkowych przypadkach, podając uzasadnienie), udostępnienie prądu (w przypadku polany Jakubów), instalacja urządzeń zabawowych na polanie i in.,
 • wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to dane do faktury, w tym NIP,
 • umieścić dopisek: Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku.
Podanie można przesłać pocztą lub mailem na adres dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić czas 14 dni na podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanych wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwołania zaplanowanej imprezy wraz ze zwrotem wpłaconej kwoty, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania telefonicznego oraz pisemnego (może być e-mail), co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną imprezą, pod tel. 22 722-60-21 wew. 338 lub 325 w godzinach pracy parku. Proszę mieć na uwadze, że nie ma możliwości anulowania obciążenia w przypadku zgłoszenia o nieodbyciu się zamierzenia po wskazanym w zezwoleniu terminie udostępnienia.

UWAGA: Przed złożeniem podania należy sprawdzić telefonicznie dostępność polan.

Tel. 22 722-60-01 lub 722-60-21 wew. 2 ewentualnie 325, 326, 374

Udostępnienie polan jest odpłatne wg stawek określonych w regulaminie.

Uwaga! Opłaty nie obejmują kosztu drewna ani przygotowania ogniska - dotyczą jedynie udostępnienia terenu.

Zapewnienie drewna i przygotowanie ogniska leży po stronie organizatora imprezy.

Uzyskanie zgody na lot dronem w strefie EP R12

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośba o wydanie zgody na lot dronem. W podaniu należy podać:

 • datę i godziny wykonywania lotów
 • lokalizację
 • dane operatora / pilota (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pilota, nr rejestracyjny operatora)
 • rodzaj statku powietrznego
 • wysokość lotu
 • cel i uzasadnienie
 • wskazanie czy potrzebna jest faktura - jeżeli tak to - dane do faktury, w tym NIP
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku. /klauzula na dole strony/

Podanie można przesłać pocztą, e-mailem na adres dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin.

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji uzyskania stosownego zezwolenia.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA PARKU W CELACH REALIZACJI ZDJĘĆ FILMOWYCH I FOTOGRAFICZNYCH

1. Dopuszcza się wykonywanie amatorskich zdjęć fotograficznych i filmowych ze szlaków turystycznych i miejsc udostępnionych dla turystyki i edukacji bez ograniczeń.

2. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi wymaga uzyskania zgody dyrektora parku i zawarcia pisemnej umowy z parkiem (wzór w załączniku nr 2).

3. Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych poza szlakami turystycznymi i miejscami udostępnionymi jest odpłatne. Wysokość opłaty określa obowiązujący cennik stanowiący załącznik nr 1.

4. Wykonywanie zdjęć fotograficznych poza szlakami turystycznymi oraz profesjonalnych/komercyjnych ze szlaków turystycznych związane jest z obowiązkiem przekazania na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego wybranych fotografii i wymaga zawarcia pisemnej umowy licencyjnej z parkiem (wzór w załączniku nr 3).

5. Przeprowadzanie dokumentacji przedrealizacyjnej do filmów może się odbywać wyłącznie za zgodą dyrektora parku i w obecności wyznaczonego pracownika parku.

6. Fotografowanie i filmowanie mogące powodować płoszenie lub niepokojenie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wymaga uzyskania zgód na podstawie obowiązujących przepisów.

7. Fotografowanie i filmowanie przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych wymaga uzyskania zgody dyrektora parku.

 

Formalności w celu uzyskania zgody na udostępnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych

Należy napisać podanie do dyrektora parku z prośbą o udostepnienie terenu KPN dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych. W podaniu należy zawrzeć następujące informacje:

Dane osoby, firmy z którą będzie podpisywana umowa (jeśli osoba podpisująca umowę działa na podstawie pełnomocnictwa, należy załączyć skan pełnomocnictwa) 

Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zdjęć filmowych - imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu

 • rodzaj i tytuł produkcji
 • ew. dokumenty potwierdzające rodzaj produkcji
 • termin realizacji: data, godziny
 • opis scen (storyboard / scenopis / scenariusz)
 • środki techniczne
 • zakres prac scenograficznych
 • wielkość ekipy (max. liczba osób)
 • ilość pojazdów w tym prywatnych
 • umieścić dopisek: Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy udostępnienia parku


Podanie można przesłać pocztą, e-PUAPem lub e-mailem na adres dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie KPN, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

Podanie należy złożyć, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.), tak aby zapewnić minimalny czas 14 dni na rozpatrzenie i podjęcie stosownej decyzji przez dyrektora parku. Jeżeli podanie zostanie złożone w krótszym terminie, szczególnie jeżeli jest to mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem, KPN nie daje gwarancji wydania stosownego zezwolenia.

W przypadku poszukiwań lokacji do realizacji zdjęć filmowych należy przesłać nim.:

 • wymagania scenograficzne
 • opis scen
 • opis spodziewanych prac scenograficznych (jeśli planowane)

Na tej podstawie zostaną wytypowane lokacje, które zostaną okazane. UWAGA! dokumentacja przed realizacyjna może być realizowana wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika KPN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Kampinoski Park Narodowy, z siedzibą w Izabelinie, ul Tetmajera 38;

w Kampinoskim Parku Narodowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@kampinoski-pn.gov.pl;

Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy na udostępnianie parku;

odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: Pani(a) dane nie będą przekazywane innym podmiotom;

Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat;

posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani(-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewydanie zgody na udostępnianie parku;

przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cennik opłat za wstęp na niektóre obszary Kampinoskiego Parku Narodowego oraz za udostępnianie parku lub niektórych jego obszarów

I. Wstęp do parku -  bezpłatny


    II. Udostępnianie niektórych obiektów i obszarów KPN

1. Imprezy piknikowe przy wykorzystaniu istniejącego zagospodarowania terenu na polanach wypoczynkowych:

a) Opaleń, Pociecha, Jakubów, Roztoka, Dąbrowa Leśna, Piaski Królewskie, Posada Łubiec, Posada Sieraków, Zaborów Leśny, Nowa Dąbrowa, Zielona Karczma, Granica, Lipków.

-        grupa do 5 osób                              -        32,52 zł + 23% VAT = 40 zł
-        grupa do 10 osób                            -        58,54 zł + 23% VAT = 72 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                    -        105,69 zł + 23% VAT = 130 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                    -        162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                  -        284,55 zł + 23% VAT = 350 zł
-        grupa od 101 do 200 osób                -        406,50 zł + 23% VAT = 500 zł


b) Za imprezy innego typu niż piknikowe np. festyny, spotkania integracyjne, starty, a także pikniki i inne wydarzenia wymagające dodatkowego przystosowania polany (namioty, agregaty prądotwórcze, ustawienie sceny itp.) i/lub wjazdu samochodów, a także wszystkie imprezy o szacowanej liczbie uczestników przekraczającej 200 osób – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.

2. Rajdy rowerowe, piesze, nordic walking i inne, w tym wymagające przystosowania szlaków turystycznych (oznakowanie tras, organizacja punktów kontrolnych, postojowych, żywieniowych, obsługi technicznej i in., ograniczenie bądź wyłączenie innego ruchu turystycznego na czas trwania rajdu itp.) – cena umowna uzależniona od liczby uczestników i zakresu udostępnienia parku.
Udostępnienie terenu do rajdów o charakterze rywalizacji sportowej, niezależnie od liczby uczestników, a także każdego wydarzenia liczącego powyżej 200 uczestników dopuszczalne jest tylko w sytuacjach wyjątkowych, związanych z realizacją celów statutowych parku oraz działalnością służącą promocji i rozwojowi turystyki, sportu i wsparciem społeczności lokalnej. Tego typu imprezy wymagają dodatkowych ustaleń, w tym czasowego wyłączenia szlaków z ruchu turystycznego, a uzgodniona oplata musi kompensować ewentualne straty i ryzyko.

3. Wykonywanie zdjęć:

a) fotograficznych i filmowych amatorskich (na użytek własny, bez adaptacji scenograficznych, przygotowania planu zdjęciowego, wykorzystywania specjalistycznego sprzętu do rejestrowania, w tym oświetlenia, dekoracji, scenografii, aktorów, zwierząt itp.) ze szlaków turystycznych i innych miejsc udostępnionych do ruchu turystycznego, bez ograniczania dostępu innym użytkownikom (np. parkingi, polany, miejsca pamięci i in.)
–        bezpłatne
b) fotograficznych, sesje zdjęciowe (opłata za dzień kalendarzowy, niezależnie od liczby godzin), cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne:
    • sesje do materiałów o charakterze edukacyjnym, naukowym, popularno-naukowym i informacyjnym związane z ochroną przyrody, dziedzictwem historycznym i kulturowym a także promocją regionu, w tym sesje do prasy informacyjnej i reportażowe
    • bezpłatne
    • sesje komercyjne (kampanie reklamowe, modelingowe, sesje do czasopism, mediów społecznościowych itp.)
    • od 500,00 zł + 23% VAT = 615,00 zł / dzień
c) filmowych profesjonalnych / komercyjnych, cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku; stawki minimalne (opłata za dzień kalendarzowy, niezależnie od liczby godzin):
    • filmy edukacyjne, naukowe i popularno-naukowe, reportaże, serwisy informacyjne, programy publicystyczne związane z ochroną przyrody, dziedzictwem historycznym i kulturowym a także promocją regionu
–        bezpłatnie
    • prace dyplomowe, zaliczeniowe itp. (wymagane potwierdzenie promotora pracy, opiekuna roku lub osoby prowadzącej zajęcia)
–        od 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
    • filmy komercyjne, fabularne, seriale
–        od 7 000,00 zł + 23% VAT = 8 610,00 zł
    • reklamy, teledyski, programy rozrywkowe i in.
–        od 15 000,00 zł + 23% VAT = 18 450,00 zł
    • dni przygotowawcze do zdjęć filmowych, dni z pozostawieniem scenografii i innych elementów produkcji na gruncie (bez zdjęć filmowych) oraz dni przeznaczone na uprzątnięcie terenu po zakończeniu zdjęć
–        od 3 000,00 zł + 23% VAT = 3 690,00 zł
    • obecność campu ekipy filmowej i innych elementów zaplecza produkcji filmowej na obszarze KPN, bez realizacji zdjęć filmowych na terenie parku
–        od 3 000,00 zł + 23% VAT = 3 690,00 zł

4. Wykonywanie lotów w strefie EP R12:

a) bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP):
wlot w strefę – 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł / godzina
    b) innym statkiem powietrznym, określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych – cena umowna uzależniona od rodzaju statku i zakresu udostępnienia
W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, z opłaty mogą być zwolnione osoby i instytucje wykonujące loty na rzecz KPN, związane z ochroną przyrody i promocją regionu, loty patrolowe linii energetycznych, gazowych, loty związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju oraz wykonywane w celach niekomercyjnych nad gruntami prywatnymi (za zgodą właściciela).
Z wymogu uzyskania zgody dyrektora parku na loty w strefie EP R12 zwolnione są osoby i instytucje wykonujące loty określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące, wykonywane na zlecenie KPN oraz wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt.


5. Przejazdy konne po wyznaczonych trasach:

a) jazda konna wierzchem (opłata od jednego konia):
-        opłata jednodniowa                                -        24,39 zł + 23% VAT = 30 zł
-        opłata miesięczna                                -        162,60 zł + 23% VAT = 200 zł
-        opłata kwartalna                                -        325,20 zł + 23% VAT = 400 zł
-        opłata półroczna                                -        569,11 zł + 23% VAT = 700 zł
-        opłata roczna                                        -        813,01 zł + 23% VAT= 1 000 zł
Opłaty muszą być wniesione każdorazowo za cały wnioskowany okres czasu. Opłata dotyczy konkretnej liczby dni/miesięcy liczonej od daty podanej w zezwoleniu: miesięczna – 30 kolejnych dni, kwartalna – 90 kolejnych dni, półroczna – 6 kolejnych miesięcy, roczna – 12 kolejnych miesięcy, w ramach bieżącego roku (zezwolenia wydawane są maksymalnie do ostatniego dnia roku kalendarzowego).

b) jednorazowe przejazdy zaprzęgami konnymi:
-        grupa do 10 osób                                -        40,65 zł + 23% VAT = 50 zł
-        grupa od 11 do 20 osób                                -        81,30 zł + 23% VAT = 100 zł
-        grupa od 21 do 50 osób                                -        121,95 zł + 23 % VAT = 150 zł
-        grupa od 51 do 100 osób                        -        325,20 zł + 23% VAT = 400 zł
-        grupa od 101 do 200 osób                        -        487,80 zł + 23% VAT = 600 zł

W uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wniesienia okresowej opłaty za przejazdy konne wierzchem, zgodnie z punktem a, dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty ryczałtowej za okresowe przejazdy zaprzęgami konnymi. Wysokość opłaty w takim wypadku ustalana jest indywidualnie, na zasadach negocjacji i uzależniona od ilości przejazdów oraz wielkości grupy w okresie udostępnienia.

6. Udostępniane obiektów i obszarów parku do innych celów, w tym nagrywania dźwięków, amatorskiego połowu ryb, wjazdu pojazdem silnikowym na szlaki turystyczne i drogi leśne, przeprowadzenia plenerów malarskich i innych działań artystycznych oraz w celach zarobkowych – cena umowna uzależniona od zakresu udostępnienia parku, ustalana indywidualnie.

III. Informacje dodatkowe

1. Z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby aktualnie współpracujące z Kampinoskim Parkiem Narodowym na rzecz jego ochrony lub funkcjonowania.
2. W szczególnych przypadkach z opłat mogą być zwolnione instytucje, organizacje i osoby nie wskazane w punkcie 1.
3. Opłatę należy wnieść najpóźniej dzień roboczy przed rozpoczęciem udostępnienia (terminu obowiązywania zezwolenia).
4. Wystąpienie z podaniem o zezwolenie na realizację zamierzenia związanego z udostępnieniem niektórych obiektów i obszarów KPN jest równoznaczne z deklaracją wniesienia odpowiedniej, zgodnej z cennikiem, opłaty. Ewentualna rezygnacja z zamierzenia musi być zgłoszona telefonicznie i pisemnie Dyrekcji KPN, przed jego rozpoczęciem, w godzinach urzędowania parku.
5. Korzystając z udostępnianych obiektów i obszarów KPN należy posiadać ze sobą dokument tożsamości, zezwolenie lub umowę oraz dowód wpłaty zawierający informację, za co opłata została wniesiona, przez kogo, na jaki okres, a także sygnaturę zezwolenia lub umowy zgodnie, z którą opłata została wniesiona.
6. W przypadku innych form udostępnienia, nieprzewidzianych w pkt. II, obowiązują ceny umowne ustalane indywidualnie.
7. Pracownicy Służby Parku Narodowego mają prawo kontroli w zakresie posiadania zezwoleń i wniesienia opłaty.