Idź do

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2022

Zadanie pn. "Ochrona siedlisk pasów bagiennych Puszczy Kampinoskiej (PLC140001)", dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji na postawie umowy nr 2059/22/OP/D, w kwocie 50 000 PLN.
Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska (PLC140001) stanowi ostoję różnorodności biologicznej centralnej Polski. Pasy wydmowe przeplatają się tu z pasami bagiennymi, stwarzając warunki dla istnienia zarówno siedlisk suchych, jak i mokradeł. Siedliska Puszczy są w różnym stanie zachowania. Niektóre z nich wymagają zabiegów ochrony czynnej w postaci przywrócenia użytkowania kośnego i - lokalnie – odkrzaczenia. Dotyczy to szczególnie działek, które zostały wykupione na rzecz Parku. Inne wymagają ograniczenia występowania inwazyjnych gatunków obcych roślin. Niekoszone siedliska terenów otwartych często - na drodze sukcesji - przekształcają się, ze stratą na bogactwie gatunkowym, a ostatecznie stratą cennego siedliska o wysokich walorach bioróżnorodności.

W ramach działań objętych niniejszym projektem zaplanowano przywrócenie koszenia łąk oraz ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków roślin na wybranych powierzchniach. W 2021 roku wykonano koszenia inicjujące (mechaniczne i ręczne) wraz z odkrzaczaniem na działkach o powierzchni 6,12 ha. Zaplanowano prace na kolejnych powierzchniach w 2022 r., łącznie na ok. 4,38 ha. W 2021 roku zainicjowano zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, zarówno drzewiastych - przede wszystkim robinii akacjowej, czeremchy amerykańskiej i dębu czerwonego, jak i zielnych, głównie inwazyjnych gatunków nawłoci, ale również kolczurki klapowanej. Prace są kontynuowane w 2022 roku na wyznaczonych powierzchniach.
Przywrócenie użytkowania kośnego ekosystemów nieleśnych zatrzyma sukcesję, ograniczy występowanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, przyczyni się do powrotu gatunków charakterystycznych, co w przypadku np. łąk trzęślicowych oznaczać będzie powrót gatunków chronionych. Prowadzenie zabiegów ograniczających inwazję gatunków obcych drzewiastych i zielnych poprawi stan siedlisk, na których już występują (obszary pod zabiegami), ale i poprawi stan siedlisk sąsiadujących (ograniczy lub powstrzyma dalsze rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych).

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach projektu LIFE pn.: „Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE19 NAT/PL/000746 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 1603/2020/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Więcej informacji o projekcie pod adresem: https://www.kampinoskiebagna.pl/.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2021

Zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych obiektów Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy ", w formie dotacji na postawie umowy nr 3514/21/OA/D, w kwocie 399.464,19 PLN.
Przedsięwzięcie jest częścią zadania obejmującego kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych (wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego jako układ ruralistyczny wsi Granica rejestr A-1268, decyzja z dnia 1985.07.24) obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy. Jego wynikiem będzie przystosowanie infrastruktury do współczesnych wymagań użytkowych, w tym dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, rozdzielenie funkcji wystawienniczej od dydaktycznej oraz zagospodarowanie otaczającego terenu na potrzeby działalności edukacyjnej. Zastosowane rozwiązania technologiczne instalacji sanitarnych, CO, wentylacji mają na celu ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstawały na skutek ogrzewania w przestarzałych piecach. W efekcie realizacji zadania nastąpi poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wyminę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej obiektów objętych projektem.

Realizacja działań wynika ze złego stanu technicznego obiektów budowlanych i braku sanitariatów. Z uwagi na zabytkowy charakter budynków wymagane jest przeprowadzenie remontu konserwatorskiego, oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii np. rekuperacja, ocieplenie ścian, pompy ciepła, aby nie naruszyć substancji zabytkowej obiektów. Zadanie stanowi uzupełnienie projektu RPO WM pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy oraz ich adaptacja do celów muzealnych i edukacyjnych” zgodnie z umową na dofinasowanie nr RPMA.05.03.00.14-6007/16.

Zakres rzeczowy dotacji WFOŚiGW obejmuje realizację wybranych robót wchodzących w zakresy Etapu I oraz Etapu III inwestycji, takich jak renowacja i montaż zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji C.O. opartej o gruntowe pompy ciepła, instalacji wentylacji wraz z systemem rekuperacji. Planowany efekt wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynku na energię końcową poprzez zastosowanie tynków ciepłochronnych na ścianach zewnętrznych, ocieplenia połaci dachowych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją, montaż gruntowej pomy ciepła oraz wentylacji wraz z rekuperacją.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2018

Zadanie pn. "Ochrona mokradeł Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i renaturyzację gruntów w gminie Brochów", w formie dotacji na postawie umowy nr 0027/18/OP/D, w kwocie 150 000 PLN.
Niniejsze zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu LIFE+ pn.: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” zgodnie z umowami na dofinansowanie: nr LIFE12 NAT/PL/000084 (umowa zawarta z Komisją Europejską) oraz nr 604/2013/Wn07/OP-WK-LF/D (umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://www.kampinoskiebagna.pl/.

Ze środków dotacji WFOŚiGW, w ramach zadania wykupiono ok. 2,34 ha gruntów w gminie Brochów.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2015

Zadanie pn. "Modernizacja skansenu w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy pod kątem przystosowania obiektów do działań edukacyjnych oraz budowa kładek i wieży widokowej", w formie dotacji, w kwocie 147 550,50 zł.

Dofinansowanie projektu "Modernizacja małej infrastruktury turystycznej KPN – ograniczenie antropopresji na ekosystemy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa nr POIS.05.01.00-00-303/10-00 z dn. 19.12.2012 r., z późn. zm.) (więcej informacji o projekcie, w tym relacja z jego przebiegu po kliknięciu). W ramach zadania wybudowano wieżę widokową i kładki oraz wykonano remont skansenu na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.
 

Zadanie pn. Kampania edukacyjna „Puszcza Kampinoska – Wspólna przestrzeń” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.963,21 zł.

W ramach zadania wydano broszury edukacyjne „Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”- Wspólna Przestrzeń” i „Turystyka w sercu Puszczy. Informator turystyczny – Zaborów Leśny i okolice”, zorganizowano szkolenia z zakresu turystyki zrównoważonej dla przedstawicieli lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, zorganizowano szkolenie dla liderów wolontariatu oraz pilotażowy program edukacyjnego wolontariatu przyrodniczego.
 

Zadanie pn.: „Akademia Kampinoska. Kampania edukacyjna - I edycja (program pilotażowy)” w ramach programu „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa” (działanie zgodne z pkt. 5.1; 5.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 59.600,66 zł.

W ramach zadania: wydanie kwartalnika „Puszcza Kampinoska”, kwartalnika „Łoszak”, broszury „Kampinoski Park Narodowy” oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów edukacyjnych przydatnych do prowadzenia zajęć w ramach zajęć „Odkrywamy Kampinoski Park Narodowy”. Celem projektu jest przybliżenie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych jak największej grupie osób, tak by uczestnik poznał przyrodę, zrozumiał ją a przez to pokochał i sam chronił, bowiem możliwość łatwego dostępu do różnorodnych form zapewni odbiorcy odpowiednią ilość atrakcji i pozytywnych wrażeń zachęcających do dalszego poznawania przyrody i potrzeby jej ochrony.
 

Zadanie pn. „Doposażenie bazy edukacyjnej Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 40.307,55 zł.”


W ramach zadania w oparciu o doposażoną bazę edukacyjną  ze środków WFOŚi GW realizowany jest nowy projekt edukacyjny „Przyroda na horyzoncie”, skierowany do zorganizowanych grup szkolnych z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego (z 8 gmin i 3 powiatów), a także dla wszystkich mieszkańców parku i otuliny oraz turystów i pasjonatów przyrody z całego kraju.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego i jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem promowania właściwych postaw i zachowań turystów odwiedzających Ośrodek.
Planowane specjalistyczne zajęcia, spotkania i szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowej, aktywnej w oparciu o nowe technologie i metody pracy ,co służy przekazywaniu wiedzy szczególnie młodym odbiorcom.
Służą temu zakupione nowe pomoce dydaktyczne np. tropy zwierząt, pieczęci edukacyjne, tablice interaktywne uczące poprzez zabawę oraz sprzęt multimedialny i gra edukacyjna „Leśne koło fortuny”, które doskonale sprawdzą się jako element edukacyjny.
 Doposażona stodoła w” Zagrodzie Widymajera” w tablice i plansze edukacyjne jest dodatkowym, bogatym źródłem informacji i uzupełnieniem wszelkich działań edukacyjnych.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2014

Zadanie "Ochrona Puszczy Kampinoskiej poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów w gminie Brochów, Czosnów i Izabelin" dofnansowane przez WFOSiGW w formie dotacji, w kwocie 352 788,09 zł.
W ramach powyższej dotacji wykupiono 7,80 ha gruntów w gminie Brochów.

Zadanie pn. “Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 52 200,00 zł.
W ramach zadania pn. „Strategia ochrony reintrodukowanej populacji rysia (Lynx lynx) w Kampinoskim Parku Narodowym”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 52 200 zł, wykonano opracowanie naukowe poświęcone strategii ochrony tego dużego gatunku kota. Populacja rysia była reintrodukowana w parku w latach 1993-2008. Strategia zawiera charakterystykę gatunku i analizę populacji występującej w Kampinoskim Parku Narodowym. Dokonano także analizy przydatności drzewostanów parku jako ostoi rysia oraz oceniono łączność siedlisk i żywotności populacji rysia w parku i jego najbliższym otoczeniu. W strategii zaplanowano także działania służące trwałej ochronie tego gatunku ssaka w KPN.

Zadanie pn. Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4 960 zł.
W ramach zadania pn. „Wydanie publikacji edukacyjnej „Buduj w zgodzie z przyrodą. Poradnik dobrych praktyk”, zrealizowanego przez Kampinoski Park Narodowy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4960 zł, wydano 2000 egzemplarzy broszury edukacyjnej traktującej o tematyce prowadzenia budowy domu jednorodzinnego w otulinie parku narodowego i tych jego strefach, gdzie jest to dopuszczalne w określonych prawem sytuacjach. Publikacja zawiera informacje na temat ograniczeń prawnych obowiązujących w poszczególnych strefach parku narodowego oraz jego otulinie a także przykłady dobrych praktyk, których stosowanie na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego uczyni go bardziej przyjaznym dla przyrody i krajobrazu. Celem publikacji jest ułatwienie inwestorom racjonalnego projektowania swoich przedsięwzięć i uwrażliwienie ich na uwarunkowania przyrodnicze. W broszurze uwzględniono również kwestie istotne z punktu widzenia obecnych mieszkańców rezerwatu biosfery.

Zadanie pn. „Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców i władz samorządowych Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”: „Zrównoważony rozwój w praktyce” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 5 300 zł.
Warsztaty edukacyjne pt. “Zrównoważony rozwój w praktyce”, zorganizowane przez Kampinoski Park Narodowy we współpracy z władzami samorządowymi Leszna, Izabelina, Łomianek i Leoncina, odbyły się 08.12 i 09.12 w wymienionych czterech gminach. Ich celem było zapoznanie uczestników z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz zademonstrowanie, jak ta idea funkcjonuje w praktyce. Wybrano taką tematykę, ponieważ park wraz z otuliną tworzą rezerwat biosfery- jeden z kilkuset rozsianych po całym świecie modelowych obszarów, na których wdrażane i promowane są zasady rozwoju zrównoważonego. Środki uzyskane z Funduszu w wysokości 5300 zł pozwoliły zakupić materiały warsztatowe oraz zatrudnić profesjonalnych prowadzących z Fundacji Sendzimira, która od wielu lat zajmuje się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie w roku 2013

Stoisko promocyjne Kampinoskiego Parku Narodowego – Dzień Ziemi 2013 „Kampinoski Park Narodowy – ostoja przyrody Mazowsza” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 4065 zł.

W dniu 28 kwietnia na Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się kolejny finał Światowego Dnia Ziemi. Jego organizatorzy hasłem "Elektroodpady – proste zasady" promowali zasady dotyczące właściwego postępowania z elektroodpadami. Stoiska polskich parków narodowych zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Niestety, tak jak w roku ubiegłym ich reprezentacja była niewielka. Jedynymi uczestniczącymi w festynie były Drawieński Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy. Wśród naszych propozycji nie zabrakło gier, zabaw i konkursów przybliżających florę i faunę Kampinoskiego Parku Narodowego, ostoi przyrody Mazowsza. Odwiedzający otrzymali nagrody sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz materiały informacyjne. Nasze stoisko odwiedziło łącznie około 15 tys. osób.

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w roku 2013

Umowa nr 730/OP/D/2013 z dnia 20.12.2013 r. na zadanie „Badanie żubrów w kierunku gruźlicy w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach w latach 2013-2014” o wartości 54.760,00 zł jest realizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Łodzi., który udziela Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu dotacji w kwocie do 52.548,00 zł

W ramach powyższej  dotacji przeprowadzono badanie serologiczne surowicy 17 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych. http://www.wfosigw.lodz.pl/